nguồn cấp dữ liệu

Nguồn cấp dữ liệu.

Tài nguyên được phân bổ
customer

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

nguồn_liên_kết_vị_trí_của_nguồn_cấp_dữ_liệu_của_kênh_liên_kết.

Phần mô tả về TrườngDanh sách chuỗi mà nguồn cấp dữ liệu vị trí của đơn vị liên kết sẽ đồng bộ hóa các vị trí.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiĐúng

nguồn cấp dữ liệu.đơn vị liên kết_vị_trí_dữ_liệu_mối_quan_tâm

Phần mô tả về TrườngMối quan hệ giữa chuỗi cửa hàng với nhà quảng cáo.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.AffiliateLocationFeedRelationshipTypeEnum.AffiliateLocationFeedRelationshipType
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

nguồn cấp dữ liệu

Phần mô tả về TrườngThuộc tính của nguồn cấp dữ liệu. Bắt buộc trên TẠO, trừ khi hệ thống cung cấp data_feed_ Generation_data, trong trường hợp đó Google Ads sẽ cập nhật nguồn cấp dữ liệu bằng các thuộc tính chính xác. Không được phép trên BẢN CẬP NHẬT. Hãy sử dụng các_thuộc_tính_thuộc_tính để thêm thuộc tính mới.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuMESSAGE
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.resources.FeedAttribute
Có thể lọcSai
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiĐúng

feed.id

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. ID của nguồn cấp dữ liệu. Trường này chỉ đọc.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

feed.name

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên của nguồn cấp dữ liệu. Bắt buộc.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

nguồn cấp dữ liệu

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Chỉ định người quản lý Thuộc tính nguồn cấp dữ liệu cho Nguồn cấp dữ liệu.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.FeedOriginEnum.FeedOrigin
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

nguồn cấp dữ liệu vị trí.feed_location_feed_data.business_name_filter

Phần mô tả về TrườngDùng để lọc trang thông tin trên Trang doanh nghiệp theo tên doanh nghiệp. Nếu business_name_filter được đặt, chỉ những trang thông tin có tên doanh nghiệp trùng khớp mới đủ điều kiện đồng bộ hoá\39;d vào FeedItems.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

nguồn cấp dữ liệu vị trí.feed_location_data_category.category_ filters

Phần mô tả về TrườngDùng để lọc trang thông tin trên Trang doanh nghiệp theo danh mục. Nếu các mục nhập tồn tại trong danh mục_bộ lọc, chỉ những trang thông tin thuộc bất kỳ danh mục nào mới là ứng cử viên để đồng bộ hóa\39;d vào Nguồn cấp dữ liệu. Nếu không có mục nhập nào trong category_filter thì tất cả các trang thông tin đều là ứng viên để đồng bộ hoá.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiĐúng

nguồn cấp dữ liệu vị trí.feed_location_data_data.email_address

Phần mô tả về TrườngĐịa chỉ email của Trang doanh nghiệp hoặc địa chỉ email của người quản lý Trang doanh nghiệp. Bắt buộc.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

nguồn cấp dữ liệu địa điểm

Phần mô tả về TrườngDùng để lọc trang thông tin trên Trang doanh nghiệp theo nhãn. Nếu các mục nhập tồn tại tronglabel_ filters, chỉ những danh sách có bất kỳ nhãn nào được đặt mới là đề xuất được đồng bộ hóa vào FeedItems. Nếu không có mục nhập nào trong labels_ filters, thì tất cả danh sách đều là ứng viên để đồng bộ hóa.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiĐúng

nguồn cấp dữ liệu

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên tài nguyên của nguồn cấp dữ liệu. Tên tài nguyên nguồn cấp dữ liệu có dạng: customers/{customer_id}/feeds/{feed_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

trạng thái nguồn cấp dữ liệu

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Trạng thái của nguồn cấp dữ liệu. Trường này chỉ đọc.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.FeedStatusEnum.FeedStatus
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai