label

Nhãn.

Tài nguyên được phân bổ
customer

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

label.id

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Mã nhận dạng của nhãn. Chỉ có thể đọc.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

label.name

Phần mô tả về TrườngTên của nhãn. Trường này là bắt buộc và không được để trống khi tạo nhãn mới. Độ dài của chuỗi này phải từ 1 đến 80.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

Nhãn.resource_name

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên của tài nguyên. Tên tài nguyên nhãn có dạng: customers/{customer_id}/labels/{label_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

nhãn.trạng thái

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Trạng thái của nhãn. Chỉ có thể đọc.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.LabelStatusEnum.LabelStatus
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

label.text_label.nền_màu

Phần mô tả về TrườngMàu nền của nhãn ở định dạng RGB. Chuỗi này phải khớp với biểu thức chính quy ...[39;^\#([a-fA-F0-9]{6}|[a-fA-F0-9]{3})$$33. Lưu ý: Màu nền có thể không hiển thị với tài khoản người quản lý.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

Nhãn.text_label.description

Phần mô tả về TrườngNội dung mô tả ngắn về nhãn. Độ dài không được quá 200 ký tự.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai