Başlayın

IMA SDK'ları, multimedya reklamlarını web sitelerinize ve uygulamalarınıza entegre etmenizi kolaylaştırır. IMA SDK'ları VAST ile uyumlu herhangi bir reklam sunucusundan reklam isteyebilir ve uygulamalarınızda reklam oynatmayı yönetebilir. Uygulamalar, IMA DAI SDK'larını kullanarak reklam ve içerik videosu için (VOD veya canlı içerik) akış isteğinde bulunur. SDK, daha sonra birleştirilmiş bir video akışı döndürür. Böylece uygulamanızda reklam ve içerik videosu arasında geçiş yapma işlemini yönetmenize gerek kalmaz.

Bu kılavuzda, IMA SDK'nın basit bir video oynatıcı uygulamasına nasıl entegre edileceği gösterilmektedir. Tamamlanmış bir örnek entegrasyonunu görüntülemek veya takip etmek istiyorsanız GitHub'dan TemelÖrnek'i indirin.

IMA DAI'ya genel bakış

IMA DAI'yı uygulamak için bu kılavuzda gösterilen dört ana SDK bileşeni bulunur:

 • IMAAdDisplayContainer: Video oynatma öğesinin üstünde bulunan ve reklam kullanıcı arayüzü öğelerini barındıran bir kapsayıcı nesne.
 • IMAAdsLoader: Akış isteğinde bulunan ve akış isteği yanıt nesneleri tarafından tetiklenen etkinlikleri işleyen bir nesne. Uygulamanın kullanım süresi boyunca tekrar kullanılabilecek tek bir reklam yükleyici göstermeniz gerekir.
 • IMAStreamRequest IMAVODStreamRequest ya da IMALiveStreamRequest: Bir akış isteğini tanımlayan bir nesne. Akış istekleri, seç-izle video veya canlı yayınlar için olabilir. İstekler bir içerik kimliğinin yanı sıra bir API anahtarı veya kimlik doğrulama jetonu ve diğer parametreleri belirtir.
 • IMAStreamManager: Dinamik reklam ekleme akışlarını ve DAI arka ucuyla etkileşimleri işleyen bir nesne. Akış yöneticisi, izleme ping'lerini de gerçekleştirir ve akış ile reklam etkinliklerini yayıncıya yönlendirir.

Ön koşullar

Başlamadan önce aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

1. Yeni bir Xcode projesi oluştur

Xcode'da, Objective-C kullanarak yeni bir iOS projesi oluşturun. Proje adı olarak TemelÖrnek'i kullanın.

2. Xcode projesine IMA SDK ekleme

CocoaPods'u kullanarak SDK'yı yükleme (tercih edilir)

Xcode projeleri için bir bağımlı yöneticisi olan CocoaPods, IMA SDK'yı yüklemek için önerilen yöntemdir. CocoaPods'u yükleme veya kullanma hakkında daha fazla bilgi için CocoaPods dokümanlarına bakın. CocoaPods'u yükledikten sonra IMA SDK'yı yüklemek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

 1. TemelÖrnek.xcodeproj dosyanızla aynı dizinde, Podfile adlı bir metin dosyası oluşturun ve aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin:

  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  platform :ios, '10'
  target "BasicExample" do
   pod 'GoogleAds-IMA-iOS-SDK', '~> 3.11.4'
  end
  
 2. Podfile dosyasını içeren dizinden pod install --repo-update öğesini çalıştırın

 3. TemelÖrnek.xcworkspace dosyasını açıp iki proje içerdiğini kontrol ederek yüklemenin başarılı olduğunu onaylayın: TemelÖrnek ve Pods (CocoaPods tarafından yüklenen bağımlılıklar).

SDK'yı manuel olarak indirme ve yükleme

CocoaPods'u kullanmak istemiyorsanız IMA SDK'yı indirip projenize manuel olarak ekleyebilirsiniz.

3. Basit bir video oynatıcı oluşturma

Öncelikle temel bir video oynatıcı uygulayın. Bu oynatıcı başlangıçta IMA SDK'yı kullanmaz ve henüz oynatmayı tetiklemek için herhangi bir yöntem içermez.

ViewController.m

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *playerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = [UIColor blackColor];

 // Create a stream video player.
 AVPlayer *player = [[AVPlayer alloc] init];
 self.playerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.playerViewController.player = player;

 // Attach the video player to the view hierarchy.
 [self addChildViewController:self.playerViewController];
 self.playerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 [self.view addSubview:self.playerViewController.view];
 [self.playerViewController didMoveToParentViewController:self];
}

@end

4. SDK'yı içe aktarın ve IMA etkileşimi için saplama ekleyin

Projenize IMA SDK'yı ekledikten sonra, SDK'yı içe aktarın ve IMA etkileşiminin birincil noktaları için saplama ekleyin.

ViewController.m

#import "ViewController.h"

#import <AVKit/AVKit.h>
#import <GoogleInteractiveMediaAds/GoogleInteractiveMediaAds.h>

@interface ViewController ()
@property(nonatomic) IMAAdsLoader *adsLoader;
@property(nonatomic) UIView *adContainerView;
@property(nonatomic) IMAStreamManager *streamManager;
@property(nonatomic) AVPlayerViewController *playerViewController;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.view.backgroundColor = [UIColor blackColor];

 [self setupAdsLoader];

 // Create a stream video player.
 AVPlayer *player = [[AVPlayer alloc] init];
 self.playerViewController = [[AVPlayerViewController alloc] init];
 self.playerViewController.player = player;

 // Attach the video player to the view hierarchy.
 [self addChildViewController:self.playerViewController];
 self.playerViewController.view.frame = self.view.bounds;
 [self.view addSubview:self.playerViewController.view];
 [self.playerViewController didMoveToParentViewController:self];

 [self attachAdContainer];
}

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 [self requestStream];
}

- (void)setupAdsLoader {}

- (void)attachAdContainer {}

- (void)requestStream {}

@end

5. IMAAdsLoader'ı uygulayın

Daha sonra, IMAAdsLoader örneğini oluşturun ve reklam kapsayıcı görünümünü görünüm hiyerarşisine ekleyin.

ViewController.m

...
- (void)setupAdsLoader {
 self.adsLoader = [[IMAAdsLoader alloc] init];
 self.adsLoader.delegate = self;
}

- (void)attachAdContainer {
 self.adContainerView = [[UIView alloc] init];
 [self.view addSubview:self.adContainerView];
 self.adContainerView.frame = self.view.bounds;
}
...

6. Akış isteğinde bulunma

Akış bilgilerini tutmak için birkaç sabit değer oluşturun ve ardından isteği yapmak için akış isteği işlevini uygulayın.

ViewController.m

...
#import <GoogleInteractiveMediaAds/GoogleInteractiveMediaAds.h>

static NSString *const kAssetKey = @"sN_IYUG8STe1ZzhIIE_ksA";
static NSString *const kContentSourceID = @"2528370";
static NSString *const kVideoID = @"tears-of-steel";

@interface ViewController ()
...

- (void)requestStream {
 IMAAVPlayerVideoDisplay *videoDisplay =
   [[IMAAVPlayerVideoDisplay alloc] initWithAVPlayer:self.playerViewController.player];
 IMAAdDisplayContainer *adDisplayContainer =
   [[IMAAdDisplayContainer alloc] initWithAdContainer:self.adContainerView];
 IMALiveStreamRequest *request = [[IMALiveStreamRequest alloc] initWithAssetKey:kAssetKey
                               adDisplayContainer:adDisplayContainer
                                  videoDisplay:videoDisplay];
 // VOD request. Comment out the IMALiveStreamRequest above and uncomment this IMAVODStreamRequest
 // to switch from a livestream to a VOD stream.
 // IMAVODStreamRequest *request =
 //   [[IMAVODStreamRequest alloc] initWithContentSourceId:kContentSourceID
 //                         videoId:kVideoID
 //                    adDisplayContainer:adDisplayContainer
 //                       videoDisplay:videoDisplay];
 [self.adsLoader requestStreamWithRequest:request];
}
...

7. Akış etkinliklerini yönetme

IMAAdsLoader ve IMAStreamManager; başlatma, başlatma ve akış durumundaki değişiklikleri yönetmek için kullanılan etkinlikleri tetikler. Bu etkinlikler IMAAdsLoaderDelegate ve IMAStreamManagerDelegate protokolleri üzerinden tetiklenir. Reklam yükleme etkinliğini dinleyin ve akışı başlatın. Bir reklam yüklenemediyse bunun yerine bir yedek akış oynatın.

ViewController.m

...
static NSString *const kAssetKey = @"sN_IYUG8STe1ZzhIIE_ksA";
static NSString *const kContentSourceID = @"2528370";
static NSString *const kVideoID = @"tears-of-steel";
static NSString *const kBackupStreamURLString =
  @"https://storage.googleapis.com/interactive-media-ads/media/bbb.m3u8";

@interface ViewController () <IMAAdsLoaderDelegate, IMAStreamManagerDelegate>

...
 [self.adsLoader requestStreamWithRequest:request];
}

- (void)playBackupStream {
 NSURL *backupStreamURL = [NSURL URLWithString:kBackupStreamURLString];
 AVPlayerItem *backupStreamItem = [AVPlayerItem playerItemWithURL:backupStreamURL];
 [self.playerViewController.player replaceCurrentItemWithPlayerItem:backupStreamItem];
 [self.playerViewController.player play];
}


#pragma mark - IMAAdsLoaderDelegate

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader adsLoadedWithData:(IMAAdsLoadedData *)adsLoadedData {
 // Initialize and listen to stream manager's events.
 self.streamManager = adsLoadedData.streamManager;
 self.streamManager.delegate = self;
 [self.streamManager initializeWithAdsRenderingSettings:nil];
 NSLog(@"Stream created with: %@.", self.streamManager.streamId);
}

- (void)adsLoader:(IMAAdsLoader *)loader failedWithErrorData:(IMAAdLoadingErrorData *)adErrorData {
 // Fall back to playing the backup stream.
 NSLog(@"Error loading ads: %@", adErrorData.adError.message);
 [self playBackupStream];
}


#pragma mark - IMAStreamManagerDelegate

- (void)streamManager:(IMAStreamManager *)streamManager didReceiveAdEvent:(IMAAdEvent *)event {}

- (void)streamManager:(IMAStreamManager *)streamManager didReceiveAdError:(IMAAdError *)error {}

- (void)streamManager:(IMAStreamManager *)streamManager
 adDidProgressToTime:(NSTimeInterval)time
      adDuration:(NSTimeInterval)adDuration
      adPosition:(NSInteger)adPosition
       totalAds:(NSInteger)totalAds
   adBreakDuration:(NSTimeInterval)adBreakDuration {}

@end

8. Günlük kaydı ve hata olaylarını işleme

Akış yöneticisi tarafından yönetilebilecek birkaç etkinlik vardır, ancak temel uygulamalar için en önemli kullanımlar olay günlüğünü gerçekleştirmek, reklamlar oynatılırken arama işlemlerini önlemek ve hataları ele almaktır.

ViewController.m

...
#pragma mark - IMAStreamManagerDelegate

- (void)streamManager:(IMAStreamManager *)streamManager didReceiveAdEvent:(IMAAdEvent *)event {
 NSLog(@"StreamManager event (%@).", event.typeString);
 switch (event.type) {
  case kIMAAdEvent_STARTED: {
   // Log extended data.
   NSString *extendedAdPodInfo = [[NSString alloc]
     initWithFormat:@"Showing ad %zd/%zd, bumper: %@, title: %@, description: %@, contentType:"
             @"%@, pod index: %zd, time offset: %lf, max duration: %lf.",
             event.ad.adPodInfo.adPosition, event.ad.adPodInfo.totalAds,
             event.ad.adPodInfo.isBumper ? @"YES" : @"NO", event.ad.adTitle,
             event.ad.adDescription, event.ad.contentType, event.ad.adPodInfo.podIndex,
             event.ad.adPodInfo.timeOffset, event.ad.adPodInfo.maxDuration];

   NSLog(@"%@", extendedAdPodInfo);
   break;
  }
  case kIMAAdEvent_AD_BREAK_STARTED: {
   // Prevent user seek through when an ad starts and show the ad controls.
   self.adContainerView.hidden = NO;
   break;
  }
  case kIMAAdEvent_AD_BREAK_ENDED: {
   // Allow user seek through after an ad ends and hide the ad controls.
   self.adContainerView.hidden = YES;
   break;
  }
  default:
   break;
 }
}

- (void)streamManager:(IMAStreamManager *)streamManager didReceiveAdError:(IMAAdError *)error {
 // Fall back to playing the backup stream.
 NSLog(@"StreamManager error: %@", error.message);
 [self playBackupStream];
}

@end

İşte bu kadar. Şu anda IMA SDK ile reklam isteğinde bulunuyor ve reklamları görüntülüyorsunuz. Daha gelişmiş SDK özellikleri hakkında bilgi edinmek için diğer kılavuzları veya GitHub'daki örnekleri inceleyin.

Sonraki Adımlar

iOS platformunda reklam gelirini en üst düzeye çıkarmak için IDFA'yı kullanmak üzere uygulama şeffaflığı ve izleme izni isteyin.