Công cụ theo dõi lỗi của Google

Giới thiệu về công cụ theo dõi lỗi

Công cụ theo dõi lỗi được sử dụng nội bộ tại Google để theo dõi lỗi và các yêu cầu về tính năng trong quá trình phát triển sản phẩm. Tính năng này được cung cấp bên ngoài Google cho những người dùng công khai và đối tác bên ngoài có nhu cầu cộng tác với các nhóm Google trên các dự án cụ thể.

Công cụ theo dõi lỗi không phải là một công cụ theo dõi vấn đề chung chung và không được cung cấp dưới dạng sản phẩm tiêu dùng cho các nhóm bên ngoài muốn sử dụng để theo dõi vấn đề của họ. Bạn không thể sử dụng công cụ này như một nơi chung để gửi phản hồi về sản phẩm của Google. Vui lòng tham khảo tài liệu về từng sản phẩm để biết hướng dẫn về cách cung cấp phản hồi.

Nhóm khán giả bạn hướng đến

Công cụ theo dõi lỗi dành cho hai nhóm người dùng:

  • Người dùng công khai của một số dự án đã được phê duyệt do Google chỉ định
  • Người dùng đối tác đang cộng tác trong các dự án cụ thể với Google

Công cụ theo dõi lỗi có các quyền kiểm soát truy cập chi phối người dùng có thể tìm, xem, tạo và sửa đổi các vấn đề của từng dự án. Các quyền này được Google chỉ định trên cơ sở mỗi dự án. Người dùng không phải của Google không thể thêm các dự án mới vào Công cụ theo dõi lỗi hoặc quản lý quyền.

Người dùng công khai

Người dùng công khai là người dùng và/hoặc nhà phát triển của các dự án cụ thể mà Google đã chỉ định Công cụ theo dõi lỗi làm công cụ theo dõi lỗi. Người dùng và nhà phát triển của các dự án mà Công cụ theo dõi lỗi không phải là công cụ theo dõi được phê duyệt không thể sử dụng để theo dõi các vấn đề của riêng họ.

Người dùng công khai có thể truy cập vào Công cụ theo dõi lỗi tại URL sau: https://issuetracker.google.com

Người dùng đối tác

Người dùng đối tác là người dùng ở các công ty hoặc tổ chức đang cộng tác với Google trong những dự án cụ thể có sử dụng Công cụ theo dõi lỗi.

Người dùng đối tác phải tuân thủ hướng dẫn truy cập dành riêng cho đối tác và có thể truy cập Công cụ theo dõi lỗi tại URL sau: https://partnerissuetracker.corp.google.com

Điều khoản dịch vụ

Việc sử dụng Công cụ theo dõi lỗi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google, Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Chính sách về hành vi và nội dung của người dùngChính sách quyền riêng tư của Google.

Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng của Công cụ theo dõi lỗi nêu chi tiết về các loại thông tin không phù hợp để gửi đến Công cụ theo dõi lỗi, bao gồm cả những nội dung như thông tin cá nhân nhạy cảm và nội dung rác. Vui lòng không gửi nội dung không phù hợp trong Công cụ theo dõi lỗi. Nếu bạn đã vô tình gửi nội dung không phù hợp, vui lòng yêu cầu xóa nội dung bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ.