Tạo ghi chú

API Google Keep cho phép bạn tạo 2 loại ghi chú: ghi chú văn bản và ghi chú danh sách. Tài liệu này trình bày cách tạo từng loại.

Tạo ghi chú văn bản

Mẫu sau đây cho biết cách tạo ghi chú văn bản:

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Gọi notes.create bằng tài nguyên Note (Ghi chú). Đặt TextContent trong phần của ghi chú.

Java

/**
 * Creates a new text note.
 *
 * @throws IOException
 * @return The newly created text note.
 */
private Note createTextNote(String title, String textContent) throws IOException {
 Section noteBody = new Section().setText(new TextContent().setText(textContent));
 Note newNote = new Note().setTitle(title).setBody(noteBody);

 return keepService.notes().create(newNote).execute();
}

Tạo ghi chú cho danh sách

Mẫu sau đây cho biết cách tạo ghi chú danh sách:

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Gọi notes.create bằng tài nguyên Note (Ghi chú). Đặt ListContent trong Phần của ghi chú.

Java

/**
 * Creates a new list note.
 *
 * @throws IOException
 * @return The newly created list note.
 */
private Note createListNote() throws IOException {
 // Create a checked list item.
 ListItem checkedListItem =
   new ListItem().setText(new TextContent().setText("Send meeting invites")).setChecked(true);

 // Create a list item with two children.
 ListItem uncheckedListItemWithChildren =
   new ListItem()
     .setText(new TextContent().setText("Prepare the presentation"))
     .setChecked(false)
     .setChildListItems(
       Arrays.asList(
         new ListItem().setText(new TextContent().setText("Review metrics")),
         new ListItem().setText(new TextContent().setText("Analyze sales projections")),
         new ListItem().setText(new TextContent().setText("Share with leads"))));

 // Creates an unchecked list item.
 ListItem uncheckedListItem =
   new ListItem().setText(new TextContent().setText("Send summary email")).setChecked(true);

 Note newNote =
   new Note()
     .setTitle("Marketing review meeting")
     .setBody(
       new Section()
         .setList(
           new ListContent()
             .setListItems(
               Arrays.asList(
                 checkedListItem,
                 uncheckedListItemWithChildren,
                 uncheckedListItem))));

 return keepService.notes().create(newNote).execute();
}