Thêm và xoá cộng tác viên có quyền trong ghi chú

Người tạo ghi chú là chủ sở hữu của ghi chú đó. Chủ sở hữu có thể thêm những cộng tác viên khác bằng cách sử dụng các quyền được cấp cho từng người dùng hoặc nhóm. Cộng tác viên có quyền chỉnh sửa ghi chú. Cộng tác viên cũng có thể bị thu hồi quyền bằng API. Trang này giải thích cách thêm và xoá cộng tác viên bằng quyền.

Thêm quyền để thêm cộng tác viên

Mẫu sau đây cho biết cách sử dụng các quyền đối với một người dùng hoặc nhóm để thêm cộng tác viên vào một ghi chú:

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Gọi notes.permissions.batchCreate() với ghi chú mẹ đã chỉ định quyền và permission. Xin lưu ý rằng thành viên (người dùng, nhóm) chỉ có thể được chỉ định vai trò WRITER.

Java

/**
 * Grants write access to a user and to a Google group for the given note.
 *
 * @param note The note whose permissions will be updated.
 * @param userEmail Email address of the user that will be added to the permissions of the note.
 * @param groupEmail Email address of the Google group that will be added to the permissions of
 *   the note.
 * @throws IOException
 * @return The response of the create permissions request.
 */
private BatchCreatePermissionsResponse addPermissions(
  Note note, String userEmail, String groupEmail) throws IOException {
 String noteName = note.getName();
 CreatePermissionRequest userPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(userEmail).setRole("WRITER"));

 CreatePermissionRequest groupPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(groupEmail).setRole("WRITER"));

 BatchCreatePermissionsRequest batchCreatePermissionsRequest =
   new BatchCreatePermissionsRequest()
     .setRequests(Arrays.asList(userPermission, groupPermission));

 return keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchCreate(noteName, batchCreatePermissionsRequest)
   .execute();
}

Thu hồi quyền để xoá cộng tác viên

Mẫu sau đây cho biết cách sử dụng quyền để xoá tất cả cộng tác viên khỏi một ghi chú:

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Gọi notes.permissions.batchDelete() với ghi chú mẹ đã chỉ định quyền và permission.

Java

/**
 * Deletes all permissions of a given note excluding the owner. Owner of the note cannot be
 * removed from a note's permissions.
 *
 * @param note The note whose permissions will be deleted.
 * @throws IOException
 */
private void deletePermissions(Note note) throws IOException {
 List<Permission> notePermissions =
   keepService.notes().get(note.getName()).execute().getPermissions();

 // List of users, groups or families that will be deleted from the permissions of the note.
 List<String> permissionsToDelete = new ArrayList<>();

 for (Permission permission : notePermissions) {
  // Note owner cannot be removed from the permissions of the note. Trying to remove the note
  // owner from the permissions will cause an exception.
  if (!permission.getRole().equals("OWNER")) {
   permissionsToDelete.add(permission.getName());
  }
 }

 keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchDelete(
     note.getName(), new BatchDeletePermissionsRequest().setNames(permissionsToDelete))
   .execute();
}