Truy xuất ghi chú và tệp đính kèm

Mẫu sau đây cho biết cách truy xuất ghi chú và tệp đính kèm của ghi chú đó:

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Gọi media.download() bằng tên của tệp đính kèm đã tải xuống và tham số URL alt=media. Tham số URL alt=media cho máy chủ biết rằng hệ thống đang yêu cầu tải nội dung xuống.

Để biết tên của tệp đính kèm, trước tiên, bạn phải truy xuất ghi chú đó.

Java

/**
 * Gets and downloads the attachment of a note.
 *
 * @param note The note whose attachment will be downloaded.
 * @throws IOException
 */
private void getNoteAttachment(Note note) throws IOException {
 // First call is to get the attachment resources on the note.
 List<Attachment> attachments =
   keepService.notes().get(note.getName()).execute().getAttachments();

 if (!attachments.isEmpty()) {
  Attachment attachment = attachments.get(0);
  String mimeType = attachment.getMimeType().get(0);
  // A second call is required in order to download the attachment with the specified mimeType.
  OutputStream outputStream = new FileOutputStream("attachmentFile." + mimeType.split("/")[1]);
  keepService
    .media()
    .download(attachment.getName())
    .setMimeType(mimeType)
    .executeMediaAndDownloadTo(outputStream);
 }
}