Google Keep API

API Google Keep được dùng trong môi trường doanh nghiệp để quản lý nội dung trên Google Keep và giải quyết các vấn đề do phần mềm bảo mật đám mây xác định.

Dịch vụ: keep.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://keep.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.media

Phương thức
download GET /v1/{name=notes/*/attachments/*}
Tải tệp đính kèm.

Tài nguyên REST: v1.notes

Phương thức
create POST /v1/notes
Tạo ghi chú mới.
delete DELETE /v1/{name=notes/*}
Xoá ghi chú.
get GET /v1/{name=notes/*}
Nhận ghi chú.
list GET /v1/notes
Liệt kê các ghi chú.

Tài nguyên REST: v1.notes.permissions

Phương thức
batchCreate POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchCreate
Tạo một hoặc nhiều quyền đối với ghi chú.
batchDelete POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchDelete
Xoá một hoặc nhiều quyền đối với ghi chú.