ממשק API לחיפוש של Google Knowledge Graph

ממשק ה-API לחיפוש של Knowledge Graph מאפשר למצוא ישויות ב-Google Knowledge Graph. ה-API משתמש בסוגים רגילים של schema.org ועומד בדרישות של מפרט JSON-LD.

תרחישים לדוגמה

דוגמאות לדרכים שבהן ניתן להשתמש ב-Knowledge Graph Search API:

 • קבלת רשימה מדורגת של הישויות הבולטות ביותר שתואמות לקריטריונים מסוימים.
 • השלמה חזויה של ישויות בתיבת חיפוש.
 • הוספת הערות/ארגון תוכן באמצעות הישויות של Knowledge Graph.

מידע מפורט על השיטות והפרמטרים של ה-API זמין במאמר הפניית API.

בקשה לדוגמה

בדוגמה הבאה מוצג סוג אחד של בקשה שאפשר לשלוח ל-API. (אבל כדאי לעיין קודם בקטע דרישות מוקדמות. תצטרכו גם להכניס מפתח API משלכם.)

https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search?query=taylor+swift&key=API_KEY&limit=1&indent=True

החיפוש לדוגמה שלמעלה מחזיר תוצאת JSON-LD כזו:

{
 "@context": {
  "@vocab": "http://schema.org/",
  "goog": "http://schema.googleapis.com/",
  "resultScore": "goog:resultScore",
  "detailedDescription": "goog:detailedDescription",
  "EntitySearchResult": "goog:EntitySearchResult",
  "kg": "http://g.co/kg"
 },
 "@type": "ItemList",
 "itemListElement": [
  {
   "@type": "EntitySearchResult",
   "result": {
    "@id": "kg:/m/0dl567",
    "name": "Taylor Swift",
    "@type": [
     "Thing",
     "Person"
    ],
    "description": "Singer-songwriter",
    "image": {
     "contentUrl": "https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmVDAhjhWnN2OWys2ZMO3PGAhupp5tN2LwF_BJmiHgi19hf8Ku",
     "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift",
     "license": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0"
    },
    "detailedDescription": {
     "articleBody": "Taylor Alison Swift is an American singer-songwriter and actress. Raised in Wyomissing, Pennsylvania, she moved to Nashville, Tennessee, at the age of 14 to pursue a career in country music. ",
     "url": "http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift",
     "license": "https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License"
    },
    "url": "http://taylorswift.com/"
   },
   "resultScore": 4850
  }
 ]
}

דוגמאות הקוד הבאות ממחישות איך לבצע חיפוש דומה בשפות נתמכות שונות. החיפוש הזה מחזיר ערכים תואמים ל-Taylor Swift.

Python

"""Example of Python client calling Knowledge Graph Search API."""
import json
import urllib

api_key = open('.api_key').read()
query = 'Taylor Swift'
service_url = 'https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search'
params = {
  'query': query,
  'limit': 10,
  'indent': True,
  'key': api_key,
}
url = service_url + '?' + urllib.urlencode(params)
response = json.loads(urllib.urlopen(url).read())
for element in response['itemListElement']:
 print(element['result']['name'] + ' (' + str(element['resultScore']) + ')')

Java

package com.google.knowledge.platforms.syndication.entitymatch.codesample;

import com.google.api.client.http.GenericUrl;
import com.google.api.client.http.HttpRequest;
import com.google.api.client.http.HttpRequestFactory;
import com.google.api.client.http.HttpResponse;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.jayway.jsonpath.JsonPath;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Properties;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

/** Example of Java client calling Knowledge Graph Search API */
public class SearchExample {
 public static Properties properties = new Properties();
 public static void main(String[] args) {
  try {
   properties.load(new FileInputStream("kgsearch.properties"));

   HttpTransport httpTransport = new NetHttpTransport();
   HttpRequestFactory requestFactory = httpTransport.createRequestFactory();
   JSONParser parser = new JSONParser();
   GenericUrl url = new GenericUrl("https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search");
   url.put("query", "Taylor Swift");
   url.put("limit", "10");
   url.put("indent", "true");
   url.put("key", properties.get("API_KEY"));
   HttpRequest request = requestFactory.buildGetRequest(url);
   HttpResponse httpResponse = request.execute();
   JSONObject response = (JSONObject) parser.parse(httpResponse.parseAsString());
   JSONArray elements = (JSONArray) response.get("itemListElement");
   for (Object element : elements) {
    System.out.println(JsonPath.read(element, "$.result.name").toString());
   }
  } catch (Exception ex) {
   ex.printStackTrace();
  }
 }
}

JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<script>
 var service_url = 'https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search';
 var params = {
  'query': 'Taylor Swift',
  'limit': 10,
  'indent': true,
  'key' : '<put your api_key here>',
 };
 $.getJSON(service_url + '?callback=?', params, function(response) {
  $.each(response.itemListElement, function(i, element) {
   $('<div>', {text:element['result']['name']}).appendTo(document.body);
  });
 });
</script>
</body>
</html>

PHP

<?php
require '.api_key';
$service_url = 'https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search';
$params = array(
 'query' => 'Taylor Swift',
 'limit' => 10,
 'indent' => TRUE,
 'key' => $api_key);
$url = $service_url . '?' . http_build_query($params);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
foreach($response['itemListElement'] as $element) {
 echo $element['result']['name'] . '<br/>';
}

ישויות של Knowledge Graph

ב-Knowledge Graph יש מיליוני ערכים שמתארים ישויות בעולם האמיתי כמו אנשים, מקומות ודברים. הישויות האלה יוצרות את הצמתים של התרשים.

אלה כמה מסוגי הישויות שנמצאות ב-Knowledge Graph: