Giới thiệu về công nghệ Máy học

Chào mừng bạn đến với công cụ Máy học! Khoá học này giới thiệu các khái niệm về máy học (ML). Khoá học này không bao gồm cách triển khai công nghệ máy học hoặc làm việc với dữ liệu.