مقدمه

به سیستم های توصیه خوش آمدید! ما این دوره را برای گسترش دانش شما در مورد سیستم های توصیه و توضیح مدل های مختلف مورد استفاده در توصیه ها از جمله فاکتورسازی ماتریس و شبکه های عصبی عمیق طراحی کرده ایم.

پیش نیازها

این دوره فرض می کند که شما دارید:

یادگیری مبارک!