Bắt đầu

API Manufacturer Center (MfC) cho phép các ứng dụng tương tác trực tiếp với nền tảng Manufacturer Center. Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi cung cấp các mã mẫu trong Java và .NET.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo ứng dụng đầu tiên bằng cách sử dụng Manufacturer Center API. Để có thể bắt đầu lập trình, bạn cần thực hiện một số bước.

Hỗ trợ REST

API REST của chúng tôi hỗ trợ các thao tác CRUD cơ bản cho 2 loại tài nguyên khác nhau:

Phần còn lại của tài liệu này sẽ được viết chủ yếu cho chương trình Sản phẩm, nhưng quy trình này sẽ tương tự như quy trình Giấy chứng nhận về sản phẩm.

Thiết lập tài khoản Manufacturer Center

 1. Tạo tài khoản Manufacturer Center.

 2. Hãy nhớ rằng bạn đã dùng email nào để tạo tài khoản Manufacturer Center này vì bạn sẽ cần dùng trong tương lai. Trong ảnh chụp màn hình, bạn sẽ thấy nó được biểu thị là manprodcturer_user@example.com.

Tạo yêu cầu API đầu tiên của bạn (không cần dòng mã!)

 1. Hãy truy cập Trình khám phá API trong tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi dành cho Accounts.Products.list.

 2. Đảm bảo rằng tài khoản Google đã đăng nhập được liệt kê trong chế độ cài đặt "Người dùng" trên thẻ Cài đặt.

 3. Trong APIs Explorer, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Google OAuth 2.0 trong trình đơn thả xuống Authentication (Xác thực):

 4. Nhập accounts/{account_id}, thay thế {account_id} bằng mã nhà sản xuất trong tài khoản Manufacturer Center vào trường "mẹ" của biểu mẫu, rồi nhấp vào Thực thi.

 5. Bạn sẽ thấy phản hồi thành công. Xin chúc mừng! Bạn đã đưa ra yêu cầu đầu tiên của bạn trong Manufacturer Center API.

 6. Nếu chưa có sản phẩm nào trong Manufacturer Center, thì sẽ không có sản phẩm nào trong danh sách. Tại thời điểm này, bạn có thể chuyển sang các yêu cầu khác và xem xét những việc chúng làm. Vì đây là API RESTful nên tất cả các yêu cầu đều hoạt động tương tự. Bước tiếp theo sau khi có sản phẩm là thử Accounts.Products.get.

Tạo dự án trên Google API Console

Các yêu cầu gửi đến Manufacturer Center API được gửi qua dự án API Console của bạn. Ở đây, chúng tôi giả định bạn sẽ truy cập vào tài khoản Manufacturer Center của riêng mình. Vì vậy, bạn nên sử dụng tài khoản dịch vụ để đơn giản hoá quy trình xác thực. Xem Hướng dẫn về Tài khoản dịch vụ để biết thông tin chi tiết về cách thiết lập tài khoản dịch vụ mới để sử dụng với tài khoản Manufacturer Center.

Yêu cầu API được ủy quyền đầu tiên của bạn bằng Java

Sau khi thiết lập tài khoản dịch vụ và thêm mã tài khoản dịch vụ vào tài khoản Manufacturer Center, bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình bằng cách sử dụng mã Mẫu có sẵn. Hướng dẫn này sử dụng mẫu Java để minh hoạ bằng API.

 1. Cài đặt Apache Maven, nếu bạn chưa cài đặt.

 2. Tải mẫu Mua sắm của chúng tôi xuống từ trang GitHub.

 3. Từ trong thư mục con java, hãy tạo các mẫu Java:

  $ mvn compile
  
 4. Bây giờ, hãy chạy mã ProductsListSample (ví dụ cho Productcertification sẽ là ListProductCertificationsSample):

  $ mvn exec:java -Dexec.mainClass="shopping.manufacturers.v1.samples.products.ProductsListSample"
  
 5. Nếu bạn chưa làm theo hướng dẫn định cấu hình trong tệp README cùng với tệp nguồn, bạn sẽ gặp lỗi không tìm thấy cấu hình mẫu. Làm theo hướng dẫn trong README để tạo thư mục cấu hình và điền thông tin thích hợp vào thư mục đó. Tệp JSON mà bạn đã tải xuống trong khi thiết lập tài khoản dịch vụ phải được đặt trong thư mục đó bằng tên tệp là service-account.json. Hãy nhớ thông báo mã cho vị trí của tệp bằng cách đặt biến môi trường sau.

  export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=<Path to your JSON credentials file>
  
 6. Sau khi bạn thiết lập cấu hình mẫu, hãy chạy lại mã ProductsListSample.

  $ mvn exec:java -Dexec.mainClass="shopping.manufacturers.v1.samples.products.ProductsListSample"
  
 7. Tại thời điểm này, chương trình Java sẽ hoàn tất việc thực thi và in ra danh sách các sản phẩm tìm được hoặc một thông báo cho biết không có sản phẩm nào trong tài khoản của bạn. Nếu bạn gặp lỗi như "Người dùng không thể truy cập vào tài khoản 1234567890", thì rất có thể là do bạn chưa thiết lập người dùng tài khoản dịch vụ làm người dùng được uỷ quyền trong Manufacturer Center. Từ quan điểm của API, dự án API Console gửi một yêu cầu thay mặt cho một người dùng không có trong danh sách quản trị viên Manufacturer Center được uỷ quyền, vì vậy, tất nhiên họ sẽ từ chối yêu cầu đó.

 8. Bạn có thể thử nghiệm việc chạy ProductsListSample bao nhiêu lần tuỳ thích vì đây là yêu cầu chỉ có thể đọc. Bạn cũng có thể khám phá các mẫu khác mà chúng tôi đã tạo cho cả Java và .NET.