Yetkilendirme kurulumunu doğrulama ve projeyi başlatma

Bu kılavuz, Fleet Engine yetkilendirme kurulumunuzun tamamlandığını doğrulamanıza ve deneme sürümü teslimat aracı oluşturmanıza yardımcı olur. Bu kılavuz, yetkilendirme jetonu imzalama ve teslimat aracı oluşturmayı test etmek için gcloud komut satırı yardımcı programını kullanır.

Bu işlemi tamamlamak için aşağıdaki alanları, kurulumun bir parçası olarak oluşturduğunuz verilerle değiştirin:

Alan Şununla değiştir:
PROJECT_ID Cloud projenizin kimliği.
SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS roles/fleetengine.deliveryAdmin rolüyle oluşturduğunuz bir hizmet hesabının e-posta adresi. Ayrıntılar için IAM Rolleri'ni inceleyin.
DELIVERY_VEHICLE_ID Bir teslimat aracı için rastgele kimlik. Kimlik en fazla 64 karakterden oluşabilir.
 1. gcloud yardımcı programını kullanarak Google Cloud hesabına giriş yapın ve iş istasyonunuzdaki mevcut durumda etkin olan projeyi ayarlayın:

  gcloud auth login
  gcloud config set project PROJECT_ID
  
 2. Teslimat aracı oluşturmak için bir JSON Web Token (JWT) hak talebi oluşturun:

  cat > claim.jwt << EOM
  {
   "iss": "SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS",
   "sub": "SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS",
   "aud": "https://fleetengine.googleapis.com/",
   "iat": $(date +%s),
   "exp": $((`date +%s` + 3600)),
   "authorization": {
    "deliveryvehicleid": "DELIVERY_VEHICLE_ID"
   }
  }
  EOM
  
 3. Bu JWT'yi imzalamak için gcloud kullanın:

  gcloud beta iam service-accounts sign-jwt claim.jwt output.jwt \
   --iam-account=SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS
  

  İmzalanmış JWT, output.jwt içinde depolanır.

  Daha fazla bilgi için gcloud komut satırı kılavuzuna bakın.

 4. Fleet Engine'de test teslimat aracı oluşturmak için curl kodunu kullanın:

  curl -X POST "https://fleetengine.googleapis.com/v1/providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles?deliveryVehicleId=DELIVERY_VEHICLE_ID" \
   -H "Content-type: application/json" \
   -H "Authorization: Bearer $(cat output.jwt)" \
   --data-binary @- << EOM
  {
   "name": "providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles/DELIVERY_VEHICLE_ID"
  }
  EOM
  

  Bu komut, teslimat aracının adını çıkış olarak yazdırmalıdır. Aşağıdaki metni görüyorsanız kurulumunuz başarıyla tamamlanmış demektir.

  {
   "name": "providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles/DELIVERY_VEHICLE_ID"
  }
  

  Ayrıntılar için Fleet Engine belgelerindeki Araç oluşturma bölümüne bakın.