Tài liệu tham khảo về API và SDK của Google Meet

Tài liệu tham khảo về API và SDK Google Meet cung cấp thông tin chi tiết về từng lớp và phương thức trong SDK và API của Meet. Chọn SDK hoặc API mà bạn muốn trong danh sách sau.

Tài liệu tham khảo về SDK tiện ích bổ sung Xem toàn bộ SDK tiện ích bổ sung Google Meet dành cho web
Tài liệu tham khảo API Xem toàn bộ API REST của Google Meet dành cho khách
Tài liệu tham khảo về SDK Chia sẻ trực tiếp trên Android Xem phiên bản đầy đủ của SDK Chia sẻ trực tiếp trên Google Meet dành cho Java
Tài liệu tham khảo về SDK Chia sẻ trực tiếp trên web Xem phiên bản đầy đủ của SDK Chia sẻ trực tiếp trên Google Meet dành cho web