Cách yêu cầu trợ giúp

Nếu bạn gặp lỗi với SDK và API của Meet, hãy tệp sự cố khi sử dụng các liên kết sau:

Để được trợ giúp về Google Meet, hãy xem các tài nguyên sau: