Method: contactGroups.get

Określ nazwę zasobu grupy kontaktów, aby uzyskać konkretną grupę kontaktów należącą do uwierzytelnionego użytkownika.

Żądanie HTTP

GET https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceName

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu grupy kontaktów do pobrania.

Parametry zapytania

Parametry
maxMembers

integer

Opcjonalnie. Określa maksymalną liczbę użytkowników do zwrócenia. Jeśli nie zostanie ustawiona, domyślna wartość to 0, co zwraca 0 użytkowników.

groupFields

string (FieldMask format)

Opcjonalnie. Maska pola określająca, które pola w grupie mają być zwracane. Jeśli nie jest ustawiony lub jest pusty, domyślna wartość to metadata, groupType, memberCount i name. Prawidłowe pola to:

  • clientData
  • groupType
  • memberCount
  • metadane
  • nazwa

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ContactGroup.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts
  • https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.