קריאת אנשי קשר ופרופילים בדומיין

לאחר השלמת השלבים בקטע הכנות לשימוש ב-People API, אתם מוכנים לקרוא את אנשי הקשר והפרופילים בספרייה.

דוגמאות הקוד הבאות ממחישות איך לשלוח בקשות פשוטות. לרשימה מלאה של השיטות עיינו במסמכי התיעוד.

הצגת רשימה של האנשים במאגר

כדי לקבל רשימה של אנשי קשר ופרופילים בספריית הדומיין של המשתמש, משתמשים בקוד הבא:

פרוטוקול

GET /v1/people:listDirectoryPeople?sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

List<String> sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

ListDirectoryPeopleResponse response = peopleService.people().listDirectoryPeople()
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .execute();

List<Person> people = response.getPeople();

הצגת רשימה של האנשים שהשתנו בספרייה

Java

// Initial request
List<String> sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

ListDirectoryPeopleResponse fullSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .setRequestSyncToken(true)
  .execute();
// Fetch all the pages
while (fullSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
 fullSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
   .setSources(sources)
   .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
   .setRequestSyncToken(true)
   .setPageToken(fullSyncResponse.getNextPageToken())
   .execute();
}

// Some time passes

// Fetch incremental changes using the sync token returned in the last fullSyncResponse.
try {
 ListDirectoryPeopleResponse incrementalSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
   .setSources(sources)
   .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
   .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
   .execute();
 for (Person person : incrementalSyncResponse.getDirectoryPeople()) {
  handlePerson(person);
 }
 
 // Fetch all the pages
 while (incrementalSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
  incrementalSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople
    .setSources(sources)
    .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
    .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
    .setPageToken(incrementalSyncResponse.getNextPageToken())
    .execute();
  for (Person person : incrementalSyncResponse.getDirectoryPeople()) {
   handlePerson(person);
  }
 }
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 if (e.getStatusCode() == 410) {
  // Sync token expired. Make full sync request.
 }
}

void handlePerson(Person person) {
 if (person.getMetadata().getDeleted()) {
  // Handle deleted person
 } else {
  // Handle changed person
 }
}

פרטים נוספים על התנהגות הסנכרון זמינים ב-ListDirectory

חיפוש אנשים במאגר

כדי לקבל רשימה של אנשי קשר ופרופילים בספריית הדומיין של המשתמש שתואמים לשאילתת קידומת, משתמשים בקוד הבא:

פרוטוקול

POST /v1/people:searchDirectoryPeople?query=John&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

List sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

SearchDirectoryPeopleResponse response = peopleService.people().searchDirectoryPeople()
  .setQuery("John")
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .execute();

List<Person> people = response.getPeople();