เข้าถึงรายการสื่อ

หลังจากเรียกใช้ รายการเนื้อหาของคลังภาพหรืออัลบั้ม แทนที่จะจัดเก็บรายการสื่อที่ส่งคืนแล้ว แอปพลิเคชันของคุณควรจัดเก็บ ID ของรายการสื่อไว้ เนื่องจากเนื้อหาของรายการสื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง และ URL ที่รวมอยู่ในการตอบกลับจะหมดอายุหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง รหัสรายการสื่อจะระบุรายการสื่อโดยไม่ซ้ำกัน เช่น รูปภาพหรือวิดีโอในคลังภาพของผู้ใช้

โปรดทราบว่าแอปพลิเคชันไม่ควรแคชรูปภาพหรือวิดีโอของผู้ใช้เป็นเวลานาน แต่คุณอาจจัดเก็บหรือแคชรหัสรายการสื่อไว้เท่าที่จำเป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ และโปรดทราบด้วยว่าการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้อยู่ในบังคับของภาระหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว

ขอบเขตการให้สิทธิ์ที่จำเป็น

หากต้องการเข้าถึงรายการสื่อ แอปของคุณต้องขอขอบเขตการให้สิทธิ์ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ การเข้าถึงรายการสื่อที่แสดงในคำตอบจะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่คุณขอ

 • photoslibrary.readonly อนุญาตให้เข้าถึงรายการสื่อทั้งหมดในไลบรารีของผู้ใช้
 • photoslibrary.readonly.appcreateddata อนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะรายการสื่อที่แอปสร้างขึ้น

รายการสื่อ

mediaItem คือการนำเสนอสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอที่ได้รับอัปโหลดไปยังคลังภาพ Google Photos ออบเจ็กต์นี้เป็นออบเจ็กต์ระดับบนสุดและพร็อพเพอร์ตี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทสื่อที่ใช้งานอยู่

ตารางต่อไปนี้แสดงพร็อพเพอร์ตี้ mediaItem

พร็อพเพอร์ตี้
id รหัสถาวรที่เสถียรซึ่งใช้ในการระบุออบเจ็กต์
description คำอธิบายของรายการสื่อตามที่เห็นใน Google Photos
baseUrl ใช้เพื่อเข้าถึงไบต์ดิบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ URL ฐาน
productUrl

ลิงก์ไปยังรูปภาพใน Google Photos นักพัฒนาแอปจะเปิดลิงก์นี้ไม่ได้ เฉพาะผู้ใช้เท่านั้น URL ที่ชี้ไปยังรายการสื่อในไลบรารี หาก URL ดึงข้อมูลมาจากการค้นหาอัลบั้ม URL จะชี้ไปยังรายการภายในอัลบั้ม

mimeType ประเภทของรายการสื่อเพื่อช่วยให้ระบุประเภทของสื่อได้อย่างง่ายดาย (เช่น image/jpg)
filename ชื่อไฟล์ของรายการสื่อที่แสดงต่อผู้ใช้ในแอป Google Photos (ในส่วนข้อมูลของรายการ)
mediaMetadata แตกต่างกันไปตามประเภทสื่อที่สำคัญ เช่น photo หรือ video ใช้มาสก์ฟิลด์เพื่อลดเพย์โหลดได้
contributorInfo

ช่องนี้จะมีการป้อนข้อมูลก็ต่อเมื่อรายการสื่ออยู่ในอัลบั้มที่แชร์ ที่แอปนี้สร้างขึ้น และผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์ ขอบเขต photoslibrary.sharing

มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมที่เพิ่มรายการสื่อนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อแชร์สื่อ

รับรายการสื่อ

หากต้องการเรียกรายการสื่อ ให้เรียกใช้ mediaItems.get โดยใช้ mediaItemId คำขอแสดงรายการสื่อรายการเดียว

mediaItem มีพร็อพเพอร์ตี้ เช่น รหัส คำอธิบาย และ URL ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน photo หรือ video อิงตามข้อมูลเมตาภายในไฟล์ อาจไม่มีพร็อพเพอร์ตี้บางรายการ ContributorInfo มีข้อมูลเมตาสำหรับรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มที่แชร์ ช่องนี้จะมีไว้เฉพาะในกรณีที่แสดงเนื้อหาของอัลบั้มที่แชร์ซึ่งผู้ใช้อนุญาตphotoslibrary.sharing ขอบเขตการให้สิทธิ์

หากรายการสื่อเป็นวิดีโอ จะต้องประมวลผลไฟล์วิดีโอก่อน ช่อง mediaItem มีช่อง status ภายใน mediaMetadata ซึ่งอธิบายสถานะการประมวลผลของไฟล์วิดีโอ ไฟล์ที่อัปโหลดใหม่จะแสดงค่า videoProcessingStatus ที่มีค่า PROCESSING ก่อน READY สำหรับการใช้งาน baseUrl ของรายการสื่อวิดีโอจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าระบบจะประมวลผลวิดีโอเสร็จสิ้น

REST

นี่คือคำขอ GET:

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems/media-item-id
Content-type: application/json
Authorization: Bearer oauth2-token

การตอบกลับรายการสื่อรูปภาพจะมีลักษณะดังนี้ พร็อพเพอร์ตี้รูปภาพมีข้อมูลเมตาสำหรับรายการรูปภาพ

{
 "id": "media-item-id",
 "description": "item-description",
 "productUrl": "url-to-open-in-google-photos",
 "baseUrl": "base-url_do-not-use-directly",
 "mimeType": "mime-type-of-media",
 "filename": "item-filename",
 "mediaMetadata": {
  "width": "media-item-width",
  "height": "media-item-height",
  "creationTime": "media-item-creation-time",
  "photo": {
    "cameraMake": "make-of-the-camera",
    "cameraModel": "model-of-the-camera",
    "focalLength": "focal-length-of-the-camera-lens",
    "apertureFNumber": "aperture-f-number-of-the-camera-lens",
    "isoEquivalent": "iso-of-the-camera",
    "exposureTime": "exposure-time-of-the-camera-aperture"
  }
 },
 "contributorInfo": {
  "profilePictureBaseUrl": "profile-picture-base-url_do-not-use-directly",
  "displayName": "name-of-user"
 }
}

การตอบสนองสำหรับรายการสื่อวิดีโอจะมีลักษณะเช่นนี้ พร็อพเพอร์ตี้วิดีโอมีข้อมูลเมตาสำหรับรายการวิดีโอ

{
 "id": "media-item-id",
 "description": "item-description",
 "productUrl": "url-to-open-in-google-photos",
 "baseUrl": "base-url_do-not-use-directly",
 "mimeType": "mime-type-of-media",
 "filename": "item-filename",
 "mediaMetadata": {
  "width": "media-item-width",
  "height": "media-item-height",
  "creationTime": "media-item-creation-time",
  "video": {
   "cameraMake": "make-of-the-camera",
   "cameraModel": "model-of-the-camera",
   "fps": "frame-rate-of-the-video",
   "status": "READY"
  },
 },
 "contributorInfo": {
  "profilePictureBaseUrl": "profile-picture-base-url_do-not-use-directly",
  "displayName": "name-of-user"
 }
}

Java

พร็อพเพอร์ตี้รูปภาพมีข้อมูลเมตาสำหรับรายการรูปภาพ

try {
 // Get a media item using its ID
 String mediaItemId = "...";
 MediaItem item = photosLibraryClient.getMediaItem(mediaItemId);
 // Get some properties from the retrieved media item
 String id = item.getId();
 String description = item.getDescription();
 String baseUrl = item.getBaseUrl();
 String productUrl = item.getProductUrl();
 // ...
 if (item.hasMediaMetadata()) {
  // The media item contains additional metadata, such as the height and width
  MediaMetadata metadata = item.getMediaMetadata();
  long height = metadata.getHeight();
  long width = metadata.getWidth();
  Timestamp creationTime = metadata.getCreationTime();
  // ...
  if (metadata.hasPhoto()) {
   // This media item is a photo and has additional photo metadata
   Photo photoMetadata = metadata.getPhoto();
   String cameraMake = photoMetadata.getCameraMake();
   String cameraModel = photoMetadata.getCameraModel();
   float aperture = photoMetadata.getApertureFNumber();
   int isoEquivalent = photoMetadata.getIsoEquivalent();
   // ...
  }
 }
 if (item.hasContributorInfo()) {
  // A user has contributed this media item to a shared album
  ContributorInfo contributorInfo = item.getContributorInfo();
  String profilePictureBaseUrl = contributorInfo.getProfilePictureBaseUrl();
  String displayName = contributorInfo.getDisplayName();
 }
} catch (ApiException e) {
 // Handle error
}

พร็อพเพอร์ตี้วิดีโอมีข้อมูลเมตาสำหรับรายการวิดีโอ

try {
 // Get a media item using its ID
 String mediaItemId = "...";
 MediaItem item = photosLibraryClient.getMediaItem(mediaItemId);
 // Get some properties from the retrieved media item
 String id = item.getId();
 String description = item.getDescription();
 String baseUrl = item.getBaseUrl();
 String productUrl = item.getProductUrl();
 // ...
 if (item.hasMediaMetadata()) {
  // The media item contains additional metadata, such as the height and width
  MediaMetadata metadata = item.getMediaMetadata();
  long height = metadata.getHeight();
  long width = metadata.getWidth();
  Timestamp creationTime = metadata.getCreationTime();
  // ...

  if (metadata.hasVideo()) {
   // This media item is a video and has additional video metadata
   Video videoMetadata = metadata.getVideo();
   VideoProcessingStatus status = videoMetadata.getStatus();
   if (status.equals(VideoProcessingStatus.READY)) {
    // This video media item has been processed
    String cameraMake = videoMetadata.getCameraMake();
    String cameraModel = videoMetadata.getCameraModel();
    double fps = videoMetadata.getFps();
    // ...
   }
  }
 }

 if (item.hasContributorInfo()) {
  // A user has contributed this media item to a shared album
  ContributorInfo contributorInfo = item.getContributorInfo();
  String profilePictureBaseUrl = contributorInfo.getProfilePictureBaseUrl();
  String displayName = contributorInfo.getDisplayName();
 }
} catch (ApiException e) {
 // Handle error
}

PHP

พร็อพเพอร์ตี้รูปภาพมีข้อมูลเมตาสำหรับรายการรูปภาพ

try {
  // Get a media item using its ID
  $mediaItemId = "...";
  $item = $photosLibraryClient->getMediaItem($mediaItemId);
  // Get some properties from the retrieved media item
  $id = $item->getId();
  $description = $item->getDescription();
  $baseUrl = $item->getBaseUrl();
  $productUrl = $item->getProductUrl();
  // ...
  $metadata = $item->getMediaMetadata();
  if (!is_null($metadata)) {
    // The media item contains additional metadata, such as the height and width
    $height = $metadata->getHeight();
    $width = $metadata->getWidth();
    $creationTime = $metadata->getCreationTime();
    // ...
    $photoMetadata = $metadata->getPhoto();
    if (!is_null($photoMetadata)) {
      // This media item is a photo and has additional photo metadata
      $cameraMake = $photoMetadata->getCameraMake();
      $cameraModel = $photoMetadata->getCameraModel();
      $aperture = $photoMetadata->getApertureFNumber();
      $isoEquivalent = $photoMetadata->getIsoEquivalent();
      // ...
    }
  }
  $contributorInfo = $item->getContributorInfo();
  if (!is_null($contributorInfo)) {
    // A user has contributed this media item to a shared album
    $profilePictureBaseUrl = $contributorInfo->getProfilePictureBaseUrl();
    $displayName = $contributorInfo->getDisplayName();
  }
} catch (\Google\ApiCore\ApiException $e) {
  // Handle error
}

พร็อพเพอร์ตี้วิดีโอมีข้อมูลเมตาสำหรับรายการวิดีโอ

 try {
  // Get a media item using its ID
  $mediaItemId = "...";
  $item = $photosLibraryClient->getMediaItem($mediaItemId);
  // Get some properties from the retrieved media item
  $id = $item->getId();
  $description = $item->getDescription();
  $baseUrl = $item->getBaseUrl();
  $productUrl = $item->getProductUrl();
  // ...
  $metadata = $item->getMediaMetadata();
  if (!is_null($metadata)) {
    // The media item contains additional metadata, such as the height and width
    $height = $metadata->getHeight();
    $width = $metadata->getWidth();
    $creationTime = $metadata->getCreationTime();
    // ...
    $videoMetadata = $metadata->getVideo();
    if (!is_null($videoMetadata)) {
      // This media item is a video and has additional video metadata
      if (VideoProcessingStatus::READY == $videoMetadata->getStatus()) {
      // This video media item has been processed
        $cameraMake = $videoMetadata->getCameraMake();
        $cameraModel = $videoMetadata->getCameraModel();
        $fps = $videoMetadata->getFps();
        // ...
      }
    }
  }
  $contributorInfo = $item->getContributorInfo();
  if (!is_null($contributorInfo)) {
    // A user has contributed this media item to a shared album
    $profilePictureBaseUrl = $contributorInfo->getProfilePictureBaseUrl();
    $displayName = $contributorInfo->getDisplayName();
  }
} catch (\Google\ApiCore\ApiException $e) {
  // Handle error
}

รับรายการสื่อหลายรายการ

หากต้องการเรียกรายการสื่อหลายรายการด้วยตัวระบุ ให้เรียกใช้ mediaItems.batchGet โดยใช้ mediaItemId

คำขอจะแสดงรายการ MediaItemResults ตามลำดับตัวระบุรายการสื่อที่ให้ไว้ในคำขอ ผลลัพธ์แต่ละรายการจะมี MediaItem หรือ Status หากมีข้อผิดพลาด

จำนวนรายการสื่อสูงสุดที่คุณสามารถขอต่อการเรียก 1 ครั้งคือ 50 รายการ ชุดรายการสื่อต้องไม่มีตัวระบุที่ซ้ำกันและต้องไม่ว่างเปล่า

REST

นี่คือคำขอ GET ที่แสดงให้เห็นการเข้าถึงรายการสื่อทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ ระบุตัวระบุรายการสื่อแต่ละรายการเป็นพารามิเตอร์การค้นหา mediaItemIds ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของคําขอ

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems:batchGet?mediaItemIds=media-item-id&mediaItemIds=another-media-item-id&mediaItemIds=incorrect-media-item-id
Content-type: application/json
Authorization: Bearer oauth2-token

คำขอ GET แสดงการตอบกลับต่อไปนี้

{
 "mediaItemResults": [
  {
   "mediaItem": {
    "id": "media-item-id",
    ...
   }
  },
  {
   "mediaItem": {
    "id": "another-media-item-id",
    ...
   }
  },
  {
   "status": {
    "code": 3,
    "message": "Invalid media item ID."
   }
  }
 ]
}

Java

try {
 // List of media item IDs to retrieve
 List<String> mediaItemIds = Arrays
   .asList("MEDIA_ITEM_ID", "ANOTHER_MEDIA_ITEM_ID", "INCORRECT_MEDIA_ITEM_ID");

 // Get a list of media items using their IDs
 BatchGetMediaItemsResponse response = photosLibraryClient
   .batchGetMediaItems(mediaItemIds);

 // Loop over each result
 for (MediaItemResult result : response.getMediaItemResultsList()) {

  // Each MediaItemresult contains a status and a media item
  if (result.hasMediaItem()) {
   // The media item was successfully retrieved, get some properties
   MediaItem item = result.getMediaItem();
   String id = item.getId();
   // ...
  } else {
   // If the media item is not set, an error occurred and the item could not be loaded
   // Check the status and handle the error
   Status status = result.getStatus();
   // ...
  }

 }
} catch (ApiException e) {
 // Handle error
}

PHP

try {

  // List of media item IDs to retrieve
  $mediaItemIds = ["MEDIA_ITEM_ID", "ANOTHER_MEDIA_ITEM_ID", "INCORRECT_MEDIA_ITEM_ID"];

  // Get a list of media items using their IDs
  $response = $photosLibraryClient->batchGetMediaItems($mediaItemIds);

  // Loop over each result
  foreach ($response->getMediaItemResults() as $itemResult) {

    // Each MediaItemresult contains a status and a media item
    $mediaItem = $itemResult->getMediaItem();

    if(!is_null($mediaItem)){
      // The media item was successfully retrieved, get some properties
      $id = $mediaItem->getId();
      // ...
    } else {
      // If the media item is null, an error occurred and the item could not be loaded
    }
  }

} catch (\Google\ApiCore\ApiException $e) {
  // Handle error
}

URL ฐาน

URL ฐานภายใน Google Photos Library API ช่วยให้คุณเข้าถึงไบต์ของรายการสื่อได้ การใช้ URL ฐานที่หลากหลายช่วยให้แอปดาวน์โหลดรายการสื่อหรือแสดงรายการสื่อภายในแอปได้ โดย URL หลักคือสตริงที่รวมอยู่ในการตอบกลับเมื่อคุณแสดงรายการอัลบั้มหรือเข้าถึงรายการสื่อ พารามิเตอร์เหล่านี้ใช้ได้เป็นเวลา 60 นาทีและต้องมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีการใช้งานตามที่เป็นอยู่

URL ฐานต่างๆ ได้แก่

 • baseUrl: เข้าถึงรูปภาพ ภาพขนาดย่อสำหรับวิดีโอโดยตรง หรือดาวน์โหลดไบต์ของวิดีโอ
 • coverPhotoBaseUrl: เข้าถึงรูปภาพปกของอัลบั้มโดยตรง
 • profilePictureBaseUrl: เข้าถึงรูปโปรไฟล์ของเจ้าของ mediaItem โดยตรง

URL ฐานของรูปภาพ

รายการตัวเลือกที่คุณใช้กับ URL ฐานรูปภาพได้มีดังนี้

พารามิเตอร์
w h

คำอธิบาย

ความกว้าง w และความสูง h

หากต้องการเข้าถึงรายการสื่อรูปภาพ เช่น รูปภาพหรือภาพขนาดย่อของวิดีโอ คุณต้องระบุขนาดที่คุณวางแผนจะแสดงในแอปพลิเคชัน (เพื่อให้ปรับขนาดรูปภาพเป็นขนาดเหล่านี้ได้ในขณะที่รักษาสัดส่วนภาพไว้) โดยเชื่อม URL ฐานเข้ากับมิติข้อมูลที่จำเป็นดังที่แสดงในตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น

base-url=wmax-width-hmax-height

ตัวอย่างจะแสดงรายการสื่อที่มีขนาดไม่เกิน 2048 พิกเซลและไม่เกิน 1,024 พิกเซล

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF....VnnY=w2048-h1024
c

คำอธิบาย

การครอบตัดพารามิเตอร์ c

หากต้องการครอบตัดรูปภาพตามขนาดความกว้างและความสูงพอดีที่ระบุไว้ ให้เชื่อม URL ฐานด้วยพารามิเตอร์ -c ที่ไม่บังคับ รวมถึงพารามิเตอร์ w และ h ที่ต้องมี

ขนาด (เป็นพิกเซล) ควรอยู่ในช่วง [1, 16383] หากมีความกว้างหรือความสูงของรูปภาพเกินขนาดที่ขอ ระบบจะปรับขนาดรูปภาพลงและครอบตัด (รักษาสัดส่วนภาพไว้)

ตัวอย่างเช่น

base-url=wmax-width-hmax-height-c

ในตัวอย่างนี้ แอปพลิเคชันจะแสดงรายการสื่อที่มีความกว้าง 256 พิกเซล x สูง 256 พิกเซลพอดี เช่น ภาพขนาดย่อ

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF....VnnY=w256-h256-c
d

คำอธิบาย

การดาวน์โหลด พารามิเตอร์ d

หากต้องการดาวน์โหลดรูปภาพที่เก็บข้อมูลเมตา Exif ทั้งหมดไว้ ยกเว้นข้อมูลเมตาของตำแหน่ง ให้เชื่อมต่อ URL ฐานกับพารามิเตอร์ d

ตัวอย่างเช่น

base-url=d

ในตัวอย่างนี้ แอปพลิเคชันจะดาวน์โหลดรูปภาพที่มีข้อมูลเมตาทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลเมตาตำแหน่ง

https://lh3.googleusercontent.com/p/Az....XabC=d

URL ฐานของวิดีโอ

รายการตัวเลือกที่คุณใช้กับ URL ฐานของวิดีโอได้มีดังนี้

พารามิเตอร์
dv

คำอธิบาย

หากต้องการเข้าถึงไบต์ของวิดีโอ mediaItem ให้เชื่อมต่อ baseUrl กับพารามิเตอร์ dv สำหรับดาวน์โหลดวิดีโอ

พารามิเตอร์ dv จะขอวิดีโอต้นฉบับที่แปลงและมีคุณภาพสูง พารามิเตอร์นี้ใช้งานร่วมกับพารามิเตอร์ w และ h ไม่ได้

URL ฐานสำหรับการดาวน์โหลดวิดีโออาจใช้เวลาถึง 2-3 วินาทีในการแสดงไบต์

ก่อนใช้พารามิเตอร์นี้ ให้ตรวจสอบว่าช่อง mediaMetadata.status ของรายการสื่อเป็น READY ไม่เช่นนั้น หากรายการสื่อยังไม่ประมวลผลเสร็จสิ้น คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด

ตัวอย่างเช่น

base-url=dv

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีดาวน์โหลดไบต์ของวิดีโอ

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF....BsdZ=dv
w, h, c และ d

คำอธิบาย

หากต้องการเข้าถึงภาพขนาดย่อของวิดีโอ ให้ใช้พารามิเตอร์ URL ฐานของรูปภาพ

โดยค่าเริ่มต้น ภาพขนาดย่อของวิดีโอทั้งหมดจะมีการวางซ้อนปุ่มเล่น ดูพารามิเตอร์ -no เพื่อนำการวางซ้อนนี้ออก

ตัวอย่างเช่น

ดูตัวอย่างได้ที่ตาราง URL ฐานของรูปภาพ

no

คำอธิบาย

นำการวางซ้อนภาพขนาดย่อออก พารามิเตอร์ no

หากต้องการดึงข้อมูลภาพขนาดย่อของวิดีโอโดยไม่มีปุ่มเล่นวางซ้อน ให้เชื่อมต่อ URL ฐานกับพารามิเตอร์ no

คุณต้องใช้พารามิเตอร์ no กับพารามิเตอร์ URL พื้นฐานของรูปภาพอย่างน้อย 1 รายการ

ตัวอย่างเช่น

base-url=wmax-width-hmax-height-no

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงภาพขนาดย่อของวิดีโอที่มีความกว้าง 1,280 พิกเซล x สูง 720 พิกเซลพอดีและไม่รวมการวางซ้อนปุ่มเล่น

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF....VnnY=w1280-h720-no

URL ฐานของภาพเคลื่อนไหว

รูปภาพเคลื่อนไหวจะมีทั้งองค์ประกอบรูปภาพและวิดีโอ คุณใช้พารามิเตอร์จาก URL ฐานของรูปภาพหรือ URL ฐานของวิดีโอสำหรับคำขอ baseUrl รูปภาพเคลื่อนไหวได้

พารามิเตอร์
dv

คำอธิบาย

หากต้องการเรียกองค์ประกอบวิดีโอของรายการสื่อรูปภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้พารามิเตอร์ dv เหมือนกับที่คุณดาวน์โหลดจาก URL ฐานของวิดีโอ

w, h, c และ d

คำอธิบาย

หากต้องการเรียกองค์ประกอบรูปภาพของรายการสื่อรูปภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้รูปแบบสำหรับ URL ฐานของรูปภาพ