Method: albums.create

สร้างอัลบั้มในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้

คำขอ HTTP

POST https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคําขอมีข้อมูลที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "album": {
    object (Album)
  }
}
ช่อง
album

object (Album)

ต้องระบุ อัลบั้มที่จะกําหนด

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทําสําเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Album ที่สร้างขึ้นใหม่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.appendonly
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharing