REST Resource: albums

ทรัพยากร: อัลบั้ม

การนำเสนออัลบั้มใน Google Photos อัลบั้มเป็นที่เก็บรายการสื่อ หากแอปพลิเคชันแชร์อัลบั้มไว้ อัลบั้มจะมีพร็อพเพอร์ตี้ shareInfo เพิ่มเติม

การแสดง JSON
{
 "id": string,
 "title": string,
 "productUrl": string,
 "isWriteable": boolean,
 "shareInfo": {
  object (ShareInfo)
 },
 "mediaItemsCount": string,
 "coverPhotoBaseUrl": string,
 "coverPhotoMediaItemId": string
}
ช่อง
id

string

ตัวระบุสำหรับอัลบั้ม นี่คือตัวระบุถาวรที่ใช้ระหว่างเซสชันเพื่อระบุอัลบั้มนี้

title

string

ชื่ออัลบั้มที่แสดงต่อผู้ใช้ในบัญชี Google Photos สตริงนี้ควรมีความยาวไม่เกิน 500 อักขระ

productUrl

string

[เอาต์พุตเท่านั้น] URL ของ Google Photos สำหรับอัลบั้ม ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Photos เพื่อเข้าถึงลิงก์นี้

isWriteable

boolean

[เอาต์พุตเท่านั้น] เป็นจริงหากคุณสร้างรายการสื่อในอัลบั้มนี้ได้ ช่องนี้อิงตามขอบเขตที่ได้รับและสิทธิ์ของอัลบั้ม หากขอบเขตมีการเปลี่ยนแปลงหรือสิทธิ์ของอัลบั้มมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะอัปเดตช่องนี้

shareInfo

object (ShareInfo)

[เอาต์พุตเท่านั้น] ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้มที่แชร์ ระบบจะป้อนข้อมูลในช่องนี้ก็ต่อเมื่ออัลบั้มเป็นอัลบั้มที่แชร์ นักพัฒนาแอปสร้างอัลบั้ม และผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์ขอบเขต photoslibrary.sharing

mediaItemsCount

string (int64 format)

[เอาต์พุตเท่านั้น] จำนวนรายการสื่อในอัลบั้ม

coverPhotoBaseUrl

string

[เอาต์พุตเท่านั้น] URL ไปยังไบต์ของรูปภาพปก ไม่ควรใช้ตามที่เป็นอยู่ ควรใส่พารามิเตอร์ต่อท้าย URL นี้ก่อนใช้งาน ดูรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่รองรับได้ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น '=w2048-h1024' จะกำหนดขนาดของรูปภาพปกให้มีความกว้าง 2048 พิกเซลและความสูง 1024 พิกเซล

coverPhotoMediaItemId

string

ตัวระบุสำหรับรายการสื่อที่เชื่อมโยงกับรูปภาพปก

ShareInfo

ข้อมูลเกี่ยวกับอัลบั้มที่แชร์ ข้อมูลนี้จะรวมไว้เฉพาะเมื่อคุณสร้างอัลบั้ม มีการแชร์และคุณมีขอบเขตการแชร์เท่านั้น

การแสดง JSON
{
 "sharedAlbumOptions": {
  object (SharedAlbumOptions)
 },
 "shareableUrl": string,
 "shareToken": string,
 "isJoined": boolean,
 "isOwned": boolean,
 "isJoinable": boolean
}
ช่อง
sharedAlbumOptions

object (SharedAlbumOptions)

ตัวเลือกที่ควบคุมว่าใครสามารถเพิ่มรายการสื่อหรือแสดงความคิดเห็นในอัลบั้มที่แชร์ได้

shareableUrl

string

ลิงก์ไปยังอัลบั้ม Google Photos ที่แชร์ ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูเนื้อหาของอัลบั้มได้ ดังนั้นจึงควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ระบบจะแสดงพารามิเตอร์ shareableUrl ก็ต่อเมื่ออัลบั้มเปิดการแชร์ลิงก์ไว้เท่านั้น หากผู้ใช้เข้าร่วมอัลบั้มที่ไม่ได้แชร์ลิงก์แล้ว ผู้ใช้จะใช้ productUrl ของอัลบั้มนั้นเพื่อเข้าถึงอัลบั้มแทนได้

shareableUrl จะใช้ไม่ได้หากเจ้าของปิดการแชร์ลิงก์ในแอป Google Photos หรือหากเลิกแชร์อัลบั้ม

shareToken

string

โทเค็นที่ใช้เพื่อเข้าร่วม ออก หรือเรียกข้อมูลรายละเอียดของอัลบั้มที่แชร์ในนามของผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

shareToken จะใช้ไม่ได้หากเจ้าของปิดการแชร์ลิงก์ในแอป Google Photos หรือหากเลิกแชร์อัลบั้ม

isJoined

boolean

เป็นจริงหากผู้ใช้เข้าร่วมอัลบั้ม เงื่อนไขนี้เป็นจริงเสมอสำหรับเจ้าของอัลบั้ม

isOwned

boolean

เป็นจริงหากผู้ใช้เป็นเจ้าของอัลบั้ม

isJoinable

boolean

เป็นจริงหากผู้ใช้เข้าร่วมอัลบั้มได้

SharedAlbumOptions

ตัวเลือกที่ควบคุมการแชร์อัลบั้ม

การแสดง JSON
{
 "isCollaborative": boolean,
 "isCommentable": boolean
}
ช่อง
isCollaborative

boolean

เป็นจริงหากอัลบั้มที่แชร์อนุญาตให้ผู้ทำงานร่วมกัน (ผู้ใช้ที่เข้าร่วมอัลบั้ม) เพิ่มรายการสื่อได้ ค่าเริ่มต้นคือ "เท็จ"

isCommentable

boolean

เป็นจริงหากอัลบั้มที่แชร์อนุญาตให้ผู้ทำงานร่วมกัน (ผู้ใช้ที่เข้าร่วมอัลบั้ม) เพิ่มความคิดเห็นในอัลบั้มได้ ค่าเริ่มต้นคือ "เท็จ"

วิธีการ

addEnrichment

เพิ่มอรรถรส ณ ตำแหน่งที่ระบุในอัลบั้มที่กำหนด

batchAddMediaItems

เพิ่มสื่ออย่างน้อย 1 รายการในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้ลงในอัลบั้ม

batchRemoveMediaItems

นำรายการสื่ออย่างน้อยหนึ่งรายการออกจากอัลบั้มที่ระบุ

create

สร้างอัลบั้มในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้

get

แสดงอัลบั้มตาม albumId ที่ระบุ

list

แสดงอัลบั้มทั้งหมดที่แสดงต่อผู้ใช้ในแท็บอัลบั้มของแอป Google Photos

patch

อัปเดตอัลบั้มด้วย id ที่ระบุ

share

ทำเครื่องหมายอัลบั้มว่าแชร์และผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงได้

unshare

ทำเครื่องหมายอัลบั้มที่แชร์ก่อนหน้านี้เป็นแบบส่วนตัว