Method: albums.get

แสดงอัลบั้มตาม albumId ที่ระบุ albumId ต้องเป็นรหัสอัลบั้มของผู้ใช้หรืออัลบั้มที่แชร์ที่ผู้ใช้เข้าร่วม

คำขอ HTTP

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums/{albumId}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
albumId

string

ต้องระบุ ตัวระบุของอัลบั้มที่จะขอ

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Album

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddata