Quyền truy cập tạm thời vào cookie của bên thứ ba bằng cách sử dụng các ngoại lệ dựa trên suy nghiệm.

Trong giai đoạn thử nghiệm việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba, các trang web và dịch vụ cần phải chuẩn bị cho các quy định hạn chế đối với việc sử dụng cookie của bên thứ ba, bao gồm cả việc chuyển sang các giải pháp thay thế riêng tư hơn. Sau khi giải quyết mọi mối lo ngại còn lại về cạnh tranh của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh, Chrome sẽ tăng cường các quy định hạn chế về cookie của bên thứ ba cho 100% người dùng kể từ đầu năm 2025.

Để giúp các nhà phát triển chuyển đổi, trong suốt giai đoạn này Chrome cũng sử dụng các phương pháp phỏng đoán cấp quyền truy cập tạm thời vào cookie của bên thứ ba, đối với các luồng được xác định trước, nhằm giảm thiểu sự cố. Trong các trường hợp cụ thể, quyền truy cập sẽ được cấp tự động mà không cần thêm công việc của nhà phát triển. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, với kỳ vọng rằng các suy nghiệm sẽ bị xoá hoàn toàn trong tương lai và nhà phát triển dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng các giải pháp dài hạn.

Các trường hợp ngoại lệ dựa trên thuật toán

Các trường hợp mà phương pháp phỏng đoán nhằm xác định chủ yếu là xác thực, trong đó trang web cấp cao nhất mở cửa sổ bật lên hoặc chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba để thực hiện một thao tác, sau đó quay lại trang web cấp cao nhất, tận dụng cookie trên hành trình trả về đó hoặc trong ngữ cảnh được nhúng.

Các ví dụ sau đây mô tả những trường hợp mà trình duyệt sẽ tự động cấp quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba dựa trên một số tín hiệu đáng tin cậy nhất định. Những tín hiệu tin cậy này phần lớn dựa trên mẫu và dựa vào các yêu cầu tương tác của người dùng.

  • Người dùng chuyển đến Trang web A
  • Người dùng tải tài nguyên trên Trang web B trong một cửa sổ bật lên với quyền truy cập bằng trình mở, có thể sau một nhóm các lệnh chuyển hướng HTTP*.
  • Tài nguyên trên trang web B nhận được lượt tương tác của người dùng sau khi được tải.

Trong 30 ngày sau quy trình này, Trang web B được phép của bên thứ ba truy cập vào cookie khi được nhúng trên Trang web A.

  • Người dùng bắt đầu ở Trang web A, sau đó được chuyển hướng đến Trang web B.
  • Trang web B nhận được lượt tương tác của người dùng.
  • Sau đó, trang web B chuyển hướng trở lại Trang web A (có thể thông qua các nguồn gốc khác).

Trong 15 phút sau quy trình này, Trang web B được phép của bên thứ ba truy cập vào cookie khi được nhúng trên Trang web A.

Quyền truy cập vào cookie chỉ áp dụng cho cặp trang web của bên thứ nhất và trang web của bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn gặp trường hợp trang web của bên thứ nhất a.com và trang web của bên thứ ba b.com, thì mọi trang trên b.com đều được phép truy cập cookie khi được tải dưới dạng tài nguyên hoặc iframe trên bất kỳ trang nào trên a.com. Việc cấp quyền này không áp dụng cho các trang web khác của bên thứ ba trong a.com, b.com dưới dạng tài nguyên bên thứ ba của một miền cấp cao nhất khác, hoặc b.com khi được nhúng gián tiếp vào a.com bằng iframe trên nhiều trang web khác (tức là không phải a.com hoặc b.com) trong chuỗi đối tượng cấp trên trung gian. Ngoài ra, bạn không nên cấp quyền truy cập cookie cho các tài nguyên của b.com được nhúng bằng các iframe khác trên nhiều trang web tới b.com.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các phương pháp phỏng đoán, bạn có thể đọc nội dung giải thích tương ứng.

Bản minh hoạ về ngoại lệ dựa trên suy nghiệm cho phép bạn kiểm tra quyền truy cập cookie của bên thứ ba, dù có ngoại lệ hay không.