Điều khoản dịch vụ

Lần sửa đổi gần đây nhất:

Bằng việc sử dụng API, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, bên cạnh Điều khoản dịch vụ của API Google ("API ToS") tại https://developers.google.com/terms.

  1. Bạn không được sử dụng API Duyệt web an toàn cho mục đích thương mại, trừ khi bạn có thoả thuận riêng với Google.
  2. Nếu bạn cho người dùng biết rằng bạn đang cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại các tài nguyên web không an toàn, thì bạn cũng đồng ý rằng trước khi có bất kỳ người dùng nào bắt đầu sử dụng dịch vụ và khi hiển thị mỗi cảnh báo về một trang web cụ thể, bạn sẽ đưa ra thông báo và ghi nhận rõ ràng rằng không thể đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác của dịch vụ, bằng cách sử dụng ngôn ngữ tương tự như trong Cảnh báo người dùng.
  3. Nếu Ứng dụng API của bạn cũng hiển thị cảnh báo về các trang web không xuất hiện trong danh sách do Google cung cấp, thì bạn không thể đưa thuộc tính của Google vào các cảnh báo đó.
  4. Có thể bạn không coi một URL trong danh sách của Google là một tài nguyên web không an toàn, chẳng hạn như bằng cách hiển thị cho người dùng một cảnh báo về trang web hoặc chặn quyền truy cập vào trang đó, trừ khi ứng dụng của bạn nhận được thông tin cập nhật từ Google (thông qua phương thức API áp dụng) trong vòng 30 phút qua.