Bắt đầu

Thiết lập chung

Nếu đang sử dụng API Lookup hoặc API cập nhật, bạn cần có Tài khoản Google, dự án Google Developer Console và khoá API. Bạn cũng cần kích hoạt API Duyệt web an toàn để sử dụng với dự án.

Nếu bạn cần được trợ giúp thêm về các bước bên dưới, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google API Console.

1. Nhận tài khoản

Bạn cần có Tài khoản Google để tạo dự án. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tại phần Tạo Tài khoản Google.

2. Tạo dự án

Bạn cần có dự án Google Developer Console để tạo khoá API. Nếu bạn chưa có dự án nào, hãy xem phần Tạo, tắt và khôi phục dự án.

3. Thiết lập khoá API

Bạn cần có khoá API để truy cập vào các API Duyệt web an toàn. Khoá API xác thực bạn là người dùng API và cho phép bạn tương tác với các API. Bạn truyền khoá này dưới dạng một tham số URL trong các yêu cầu HTTP đến máy chủ của tính năng Duyệt web an toàn. Ví dụ: thay thế khoá API bằng API_KEY xuất hiện tại đây:

https://safebrowsing.googleapis.com/v4/...?key=API_KEY

Để thiết lập khoá API, hãy xem bài viết Thiết lập khoá API. Khoá API mới của bạn sẽ xuất hiện trong một bảng – hãy sao chép và dán khoá này nếu cần.

4. Kích hoạt API

Cuối cùng, bạn cần kích hoạt API Duyệt web an toàn để sử dụng với dự án của mình. Để tìm hiểu cách thực hiện việc này, hãy xem bài viết Kích hoạt và huỷ kích hoạt API. API cần bật được gọi là "API Duyệt web an toàn".

Thiết lập cơ sở dữ liệu

Nếu đang sử dụng API Cập nhật, bạn cũng cần thiết lập cơ sở dữ liệu cục bộ. Tính năng Duyệt web an toàn cung cấp gói Go mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thiết lập cơ sở dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu cục bộ.

Sử dụng API

Trước khi bắt đầu, hãy đọc hướng dẫn về Điều khoản dịch vụGiá của chúng tôi. Ngoài ra, hãy xem lại và đảm bảo bạn hiểu rõ Giới hạn sử dụng đối với các API Duyệt web an toàn.

Để bắt đầu sử dụng các API Duyệt web an toàn, hãy xem các hướng dẫn sau: