Dữ liệu có cấu trúc Hoạt động tại nhà (VirtualLocation)

Để giúp người dùng khám phá những hoạt động mà họ có thể làm ở nhà, bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang video và sự kiện trực tuyến của mình. Khi người dùng tìm thông tin về những hoạt động làm tại nhà, video và các sự kiện trực tuyến sẽ xuất hiện trong kết quả nhiều định dạng. Người dùng có thể nhấp vào một video hoặc lớp học và xem thêm chi tiết, chẳng hạn như nội dung mô tả về hoạt động, cách đăng ký hoặc xem ngay.

Dưới đây là một số ví dụ về các loại nội dung liên quan đến hoạt động tại nhà:

 • Video phát trực tiếp sắp tới
 • Video đã quay
 • Sự kiện trực tuyến
Kết quả nhiều định dạng về hoạt động tại nhà

Các khu vực mà Google cung cấp tính năng này

Kết quả nhiều định dạng về hoạt động tại nhà hiện chỉ hoạt động bằng tiếng Anh ở Hoa Kỳ. Người dùng có thể sử dụng tính năng này trên thiết bị di động. Hiện tại, tính năng này chỉ dùng được cho những cụm từ tìm kiếm liên quan đến việc tập thể dục (ví dụ: "tập thể dục trực tuyến" hoặc "yoga tại nhà").

Nguyên tắc về điều kiện sử dụng

Để đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về Hoạt động tại nhà, hãy làm theo những nguyên tắc sau:

 1. Thêm dữ liệu có cấu trúc Event hoặc Video theo hướng dẫn trong tài liệu. Dữ liệu có cấu trúc Event thường phù hợp với các sự kiện trực tuyến xảy ra trong tương lai, còn dữ liệu có cấu trúc Video phù hợp cho các video đã xuất bản.
 2. Sự kiện phải diễn ra trên mạng chứ không phải ngoài đời thực. Trong dữ liệu có cấu trúc Event, hãy đảm bảo:
 3. Đối với video, hãy tập trung vào việc thêm thuộc tính descriptionduration vì những thuộc tính này giúp Google nắm được nội dung của video. Nếu video của bạn là sự kiện phát trực tiếp sắp diễn ra, thì bạn có thể thêm cả hai loại đánh dấu (VideoEvent), nhưng bạn không cần phải làm như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng mã đánh dấu Video cho video phát trực tiếp, thì bạn nên thêm thuộc tính BroadcastEvent và làm theo nguyên tắc về huy hiệu TRỰC TIẾP.

Ví dụ

Video

Sau đây là ví dụ về trang video có dữ liệu có cấu trúc Video.

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>20 Min Aerobic Workout Reduction</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "20 Min Aerobic Workout Reduction",
   "description": "Get your exercise in, from home. Watch this quick 20 minute workout video.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "uploadDate": "2020-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT20M46S",
   "contentUrl": "https://www.googlebotclass.com/video/123/20-min-workout.mp4",
   "embedUrl": "https://www.googlebotclass.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   },
   "regionsAllowed": "US"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata (vi dữ liệu)

<html itemscope itemprop="VideoObject" itemtype="https://schema.org/VideoObject">
<head>
 <title itemprop="name">20 Min Aerobic Workout Reduction</title>
</head>
<body>
 <meta itemprop="uploadDate" content="2020-03-31T08:00:00+08:00" />
 <meta itemprop="duration" content="PT20M46S" />
 <p itemprop="description">Get your exercise in, from home. Watch this quick 20 minute workout video.</p>
 <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
  <meta itemprop="userInteractionCount" content="5647018" />
  <meta itemprop="interactionType" itemtype="https://schema.org/WatchAction" />
 </div>
 <link itemprop="embedUrl" href="https://www.googlebotclass.com/embed/123" />
 <meta itemprop="contentUrl" content="https://www.googlebotclass.com/video/123/20-min-workout.mp4" />
 <meta itemprop="regionsAllowed" content="US" />
 <meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
</body>
</html>

Event

JSON-LD

Sau đây là ví dụ về trang sự kiện trực tuyến có dữ liệu có cấu trúc Event.


<html>
 <head>
  <title>Boxing Workout</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Event",
   "name": "Boxing Workout",
   "startDate": "2021-07-31T06:00:00-05:00",
   "endDate": "2021-07-31T07:00-05:00",
   "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
   "eventAttendanceMode": "https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode",
   "location": {
    "@type": "VirtualLocation",
    "url": "https://googlebotcourse.com/boxing-workout"
    },
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Boxing is a full body workout that rapidly changes the shape of your body through a dynamic workout. The technique develops lean, strong and flexible muscles.",
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.googlebotcourse.com/event_offer/12345_201803180430",
    "price": "30",
    "priceCurrency": "USD",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "validFrom": "2021-05-21T12:00"
   },
   "organizer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Get Fit with Googlebot",
    "url": "https://getfitwithgooglebot.com"
   },
   "performer": {
    "@type": "Person",
    "name": "Virginia Woolf"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata (vi dữ liệu)

<html itemscope itemprop="Event" itemtype="https://schema.org/Event">
<head>
 <title itemprop="name">Boxing Workout</title>
</head>
<body>
 <meta itemprop="startDate" content="2021-07-31T06:00:00-05:00" />
 <meta itemprop="endDate" content="2021-07-31T07:00-05:00" />
 <meta itemprop="eventStatus" content="https://schema.org/EventScheduled" />
 <meta itemprop="eventAttendanceMode" content="https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode" />
 <p itemprop="description">Boxing is a full body workout that rapidly changes the shape of your body through a dynamic workout. The technique develops lean, strong and flexible muscles.</p>
 <div itemprop="location" itemtype="https://schema.org/VirtualLocation" itemscope>
  <meta itemprop="url" content="https://googlebotcourse.com/boxing-workout" />
 </div>
 <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" alt="" />
 <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
  <meta itemprop="url" content="https://www.googlebotcourse.com/event_offer/12345_201803180430" />
  <meta itemprop="price" content="30" />
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
  <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
  <meta itemprop="validFrom" content="2021-05-21T12:00" />
 </div>
 <div itemprop="organizer" itemtype="https://schema.org/Organization" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Get Fit with Googlebot" />
  <meta itemprop="url" content="https://getfitwithgooglebot.com" />
 </div>
 <div itemprop="performer" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Virginia Woolf" />
 </div>
</body>
</html>