Các lần cập nhật về nội dung rác trên Google Tìm kiếm và trang web của bạn

Tuy các hệ thống tự động phát hiện nội dung rác trong kết quả tìm kiếm của Google liên tục hoạt động, nhưng đôi khi chúng tôi cũng cải thiện đáng kể cách thức hoạt động của các hệ thống này. Khi thực hiện việc này, chúng tôi gọi đây là một lần cập nhật về nội dung rác. Đồng thời, khi những lần cập nhật đó diễn ra, chúng tôi chia sẻ thông tin trong danh sách các lần cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm.

Ví dụ: SpamBrain là hệ thống ngăn chặn nội dung rác dựa trên trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống đó để tăng cường khả năng phát hiện nội dung rác và đảm bảo phát hiện được các loại nội dung rác mới.

Nếu bạn thấy trang web của mình có thay đổi sau lần cập nhật về nội dung rác, hãy tham khảo các chính sách về nội dung rác của chúng tôi để đảm bảo trang web tuân thủ những chính sách này. Những trang web vi phạm chính sách của chúng tôi có thể bị giảm hạng hoặc hoàn toàn không xuất hiện trong trang kết quả. Việc thay đổi có thể giúp trang web cải thiện thứ hạng nếu sau vài tháng hệ thống tự động của chúng tôi nhận thấy trang web đó tuân thủ các chính sách về nội dung rác.

Đối với trường hợp bản cập nhật liên quan đến mánh khoé về đường liên kết (một bản cập nhật dành riêng cho mánh khoé về đường liên kết), việc thay đổi có thể không cải thiện được. Lý do là khi hệ thống của chúng tôi xoá những tác động mà có thể đường liên kết rác gây ra, thì mọi lợi ích về thứ hạng mà đường liên kết đó từng tạo ra cho trang web của bạn có thể sẽ bị mất. Bạn không thể lấy lại bất kỳ lợi ích nào về thứ hạng tiềm năng do các đường liên kết đó tạo ra.