Method: spreadsheets.get

Verilen kimlikteki e-tabloyu döndürür. Arayan kişi, e-tablo kimliğini belirtmelidir.

Varsayılan olarak, ızgaralardaki veriler döndürülmez. Izgara verilerini 2 yöntemden biriyle ekleyebilirsiniz:

  • HTTP'de fields URL parametresini kullanarak istediğiniz alanları listeleyen bir alan maskesi belirtin

  • includeGridData URL parametresini true olarak ayarlayın. Alan maskesi ayarlanırsa includeGridData parametresi yoksayılır.

Büyük e-tablolar için en iyi uygulama olarak yalnızca istediğiniz belirli e-tablo alanlarını alın.

Yalnızca e-tablo verilerinin alt kümelerini almak için ranges URL parametresini kullanın. Aralıklar, A1 gösterimi kullanılarak belirtilir. Tek bir hücre (örneğin, A1) veya birden çok hücre (örneğin, A1:D5) tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, aynı e-tablodaki diğer sayfalardan da hücreler (örneğin, Sheet2!A1:C4) veya birden çok aralığı aynı anda alabilirsiniz (örneğin, ?ranges=A1:D5&ranges=Sheet2!A1:C4). Aralığın sınırlandırılması yalnızca e-tablonun istenen aralıkla kesişen bölümlerini döndürür.

HTTP isteği

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
spreadsheetId

string

İstenecek e-tablo.

Sorgu parametreleri

Parametreler
ranges[]

string

E-tablodan alınacak aralıklar.

includeGridData

boolean

Izgara verilerinin döndürülmesi gerekiyorsa doğru değerini alır. İstekte bir alan maskesi ayarlanmışsa bu parametre yoksayılır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Spreadsheet öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.