Temel yazma

Google Sheets API, hücrelere, aralıklara, aralık kümelerine ve sayfaların tamamına değer ve formül yazmanıza olanak tanır. Bu sayfadaki örnekler, bazı yaygın yazma işlemlerinin Sheets API'nin spreadsheets.values kaynağıyla nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir.

spreadsheet.batchUpdate yöntemini kullanarak hücre değerleri yazmanın da mümkün olduğunu unutmayın. Bu yöntem, hücre biçimlendirmesini veya spreadsheets.values kaynağının etkilemediği diğer özellikleri eşzamanlı olarak güncellemek istiyorsanız bu yöntemden yararlanabilir. Örneğin, bir sayfadaki hücre aralığını bir sayfadan diğerine kopyalarken hem hücre formülünün hem de hücre biçimlendirmesinin üzerine yazmak istiyorsanız UpdateCellsRequest yöntemini spreadsheet.batchUpdate ile kullanabilirsiniz.

Ancak, basit değer yazma işlemleri için spreadsheets.values.update veya spreadsheets.values.batchUpdate yöntemini kullanmak daha kolaydır.

Bu örnekler, dilden bağımsız olarak HTTP istekleri şeklinde sunulur. Google API istemci kitaplıklarını kullanarak farklı dillerde yazma işlemlerini nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için Hücre değerlerini okuma ve yazma başlıklı makaleyi inceleyin.

Bu örneklerde SPREADSHEET_ID yer tutucusu, e-tablo URL'sinden bulunabilen e-tablo kimliğini nereye sağlayacağınızı göstermektedir. Yazılacak aralıklar, A1 gösterimi kullanılarak belirtilir. Sayfa1!A1:D5 gibi bir aralık örnek verilebilir.

Tek bir aralık yazma

Yeni ve boş bir e-tablodan başlayarak aşağıdaki spreadsheets.values.update kod örneğinde, değerlerin bir aralığa nasıl yazılacağı gösterilmektedir. ValueInputOption sorgu parametresi gereklidir ve yazılan değerlerin ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını (örneğin, bir dizenin tarihe dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini) belirler.

İsteğin gövdesi, yazılacak aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesidir. majorDimension alanı, dizilerin satırlara göre düzenlenen değer listeleri olduğunu gösterir. Hedef aralıktaki mevcut değerlerin üzerine yazılır.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

PUT https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!A1:D5?valueInputOption=VALUE_INPUT_OPTION
{
 "range": "Sheet1!A1:D5",
 "majorDimension": "ROWS",
 "values": [
  ["Item", "Cost", "Stocked", "Ship Date"],
  ["Wheel", "$20.50", "4", "3/1/2016"],
  ["Door", "$15", "2", "3/15/2016"],
  ["Engine", "$100", "1", "3/20/2016"],
  ["Totals", "=SUM(B2:B4)", "=SUM(C2:C4)", "=MAX(D2:D4)"]
 ],
}

Yanıt, aşağıdaki gibi bir UpdateValuesResponse nesnesinden oluşur:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "updatedRange": "Sheet1!A1:D5",
 "updatedRows": 5,
 "updatedColumns": 4,
 "updatedCells": 20,
}

Elde edilen sayfa aşağıdaki gibi görünür:

CEVAP B C G
1 Öğe Maliyet Stokta Gönderim Tarihi
2 Dönme dolap 20,50 TL 4 01.03.2016
3 Kapı Hong Kong doları 2 15.03.2016
4 Motor Hong Kong doları 1 20.03.2016
5 Toplam 135,5 TL 7 20.03.2016

Bir aralığa seçmeli yazma

Değerleri bir aralığa yazarken, karşılık gelen dizi öğelerini null değerine ayarlayarak mevcut bazı hücrelerde değişiklik yapmaktan kaçınmak mümkündür. Bir hücreye boş dize ("") yazarak da hücreyi temizleyebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte üretilen verilerin aynısını içeren bir sayfayla başlayacak olan aşağıdaki spreadsheets.values.update kod örneğinde, değerlerin B1:D4 aralığına nasıl yazılacağı, bazı hücrelerin seçmeli olarak değiştirilmeden bırakılıp diğerlerinin temizlenmesi gösterilmektedir. ValueInputOption sorgu parametresi gereklidir ve yazılan değerlerin ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını (örneğin, bir dizenin tarihe dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini) belirler.

İsteğin gövdesi, yazılacak aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesidir. majorDimension alanı, dizilerin sütuna göre düzenlenmiş değer listeleri olduğunu gösterir.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

PUT https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!B1?valueInputOption=VALUE_INPUT_OPTION
{
 "range": "Sheet1!B1",
 "majorDimension": "COLUMNS",
 "values": [
  [null,"$1","$2", ""],
  [],
  [null,"4/1/2016", "4/15/2016", ""]
 ]
}

Buradaki values alanında, aralıktaki her bir sütunda yapılan değişiklikler listelenir. İlk dizi, B1'in değiştirilmeyeceğini (null dizi öğesi nedeniyle), B4'ün ise temizleneceğini (boş dize) gösterir. B2 ve B3'ün değerleri güncellenir. Üçüncü dizi, D sütununda aynı işlemleri gerçekleştirirken ikinci boş dizi, C sütununun değiştirilmeyeceğini gösterir.

Yanıt, aşağıdaki gibi bir UpdateValuesResponse nesnesinden oluşur:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "updatedRange": "Sheet1!B1:D5",
 "updatedRows": 3,
 "updatedColumns": 2,
 "updatedCells": 6,
}

Elde edilen sayfa aşağıdaki gibi görünür:

CEVAP B C G
1 Öğe Maliyet Stokta Gönderim Tarihi
2 Dönme dolap 1,00 ABD doları 4 01.04.2016
3 Kapı 2 ABD doları 2 15.04.2016
4 Motor 1
5 Toplam 3,00 ABD doları 7 15.04.2016

"Toplamlar" satırı, bu istek tarafından doğrudan değiştirilmese de, hücrelerin değiştirilen hücrelere bağlı formüller içerdiği için değişeceğini unutmayın.

Birden fazla aralığa yazma

Boş bir sayfayla başlayarak aşağıdaki spreadsheets.values.batchUpdate kod örneğinde, değerlerin Sheet1!A1:A4 ve Sheet1!B1:D2 aralıklarına nasıl yazılacağı gösterilmektedir. Hedef aralıktaki mevcut değerlerin üzerine yazılır. İstek gövdesi, giriş verilerinin nasıl yorumlanacağını gösteren bir ValueInputOption nesnesinden ve yazılan her bir aralığa karşılık gelen bir ValueRange nesne dizisinden oluşur. majorDimension alanı, dahil edilen dizilerin sütun veya satır dizileri olarak yorumlanıp yorumlanmayacağını belirler.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values:batchUpdate
{
 "valueInputOption": "VALUE_INPUT_OPTION",
 "data": [
  {
   "range": "Sheet1!A1:A4",
   "majorDimension": "COLUMNS",
   "values": [
    ["Item", "Wheel", "Door", "Engine"]
   ]
  },
  {
   "range": "Sheet1!B1:D2",
   "majorDimension": "ROWS",
   "values": [
    ["Cost", "Stocked", "Ship Date"],
    ["$20.50", "4", "3/1/2016"]
   ]
  }
 ]
}

Yanıt, güncellenen hücre istatistiklerini listeleyen bir nesne ve güncellenen her aralık için bir UpdateValuesResponse nesne dizisinden oluşur. Örneğin:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "totalUpdatedRows": 4,
 "totalUpdatedColumns": 4,
 "totalUpdatedCells": 10,
 "totalUpdatedSheets": 1,
 "responses": [
  {
   "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
   "updatedRange": "Sheet1!A1:A4",
   "updatedRows": 4,
   "updatedColumns": 1,
   "updatedCells": 4,
  },
  {
   "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
   "updatedRange": "Sheet1!B1:D2",
   "updatedRows": 2,
   "updatedColumns": 3,
   "updatedCells": 6,
  }
 ],
}

Elde edilen sayfa aşağıdaki gibi görünür:

CEVAP B C G
1 Öğe Maliyet Stokta Gönderim Tarihi
2 Dönme dolap 20,50 TL 4 01.03.2016
3 Kapı
4 Motor
5

Değerleri ayrıştırmadan yazma

Boş bir sayfadan başlayarak aşağıdaki spreadsheets.values.update kod örneğinde, değerlerin Sheet1!A1:E1 aralığına nasıl yazılacağı gösterilir ancak yazılı dizelerin formül, boole veya sayı olarak ayrıştırılmasını önlemek için RAW ValueInputOption sorgu parametresi kullanılır. Bunlar dize olarak görünür ve metin hizalaması sayfada hizalanır.

İsteğin gövdesi, yazılacak aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesidir. majorDimension alanı, dizilerin satırlara göre düzenlenen değer listeleri olduğunu gösterir. Hedef aralıktaki mevcut değerlerin üzerine yazılır.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

PUT https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!A1:E1?valueInputOption=RAW
{
 "range": "Sheet1!A1:E1",
 "majorDimension": "ROWS",
 "values": [
  ["Data", 123.45, true, "=MAX(D2:D4)", "10"]
 ],
}

Yanıt, aşağıdaki gibi bir UpdateValuesResponse nesnesinden oluşur:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "updatedRange": "Sheet1!A1:E1",
 "updatedRows": 1,
 "updatedColumns": 5,
 "updatedCells": 5,
}

Elde edilen sayfa aşağıdaki gibi görünür:

CEVAP B C G E
1 Veriler 123,45 TRUE =MAK(D2:D4) 10
2

"TRUE" ortalanmış ve bir boole değeridir. "123, 45" ise sayı olduğu için sağa yaslanmış, "10" ise dize olduğu için sola yaslanmıştır. Formül ayrıştırılmaz ve aynı zamanda bir dize olarak görünür.

Değer ekleyin

Aşağıdaki tablo gibi bir sayfayla başlayın:

CEVAP B C G
1 Öğe Maliyet Stokta Gönderim Tarihi
2 Dönme dolap 20,50 TL 4 01.03.2016
3

Aşağıdaki spreadsheets.values.append kod örneğinde, 3. satırdan başlayan iki yeni değer satırının nasıl ekleneceği gösterilmektedir. ValueInputOption sorgu parametresi gereklidir ve yazılan değerlerin ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını (örneğin, bir dizenin tarihe dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini) belirler.

İsteğin gövdesi, yazılacak aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesidir. majorDimension alanı, dizilerin satırlara göre düzenlenen değer listeleri olduğunu gösterir.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!A1:E1:append?valueInputOption=VALUE_INPUT_OPTION
{
 "range": "Sheet1!A1:E1",
 "majorDimension": "ROWS",
 "values": [
  ["Door", "$15", "2", "3/15/2016"],
  ["Engine", "$100", "1", "3/20/2016"],
 ],
}

Yanıt, aşağıdaki gibi bir AppendValuesResponse nesnesinden oluşur:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "tableRange": "Sheet1!A1:D2",
 "updates": {
  "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
  "updatedRange": "Sheet1!A3:D4",
  "updatedRows": 2,
  "updatedColumns": 4,
  "updatedCells": 8,
 }
}

Elde edilen sayfa aşağıdaki gibi görünür:

CEVAP B C G
1 Öğe Maliyet Stokta Gönderim Tarihi
2 Dönme dolap 20,50 TL 4 01.03.2016
3 Kapı Hong Kong doları 2 15.03.2016
4 Motor Hong Kong doları 1 20.03.2016
5