Tổng quan

API Dữ liệu của Google Sites cho phép các ứng dụng khách truy cập và sửa đổi dữ liệu Trang web của Google bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu API Dữ liệu của Google. Khi sử dụng API này, các ứng dụng có thể tạo và sửa đổi nội dung của một trang web tạo bằng Google Sites, tải lên và tải tệp đính kèm xuống, xem lại nhật ký sửa đổi trên một trang web và hiển thị hoạt động gần đây của người dùng.

Tài liệu sẵn có

Có một phiên bản được hỗ trợ duy nhất của Sites Data API. Tài liệu này có hướng dẫn cho từng cách sử dụng API được hỗ trợ:

  • Java
  • Python
  • HTTP/XML (Giao thức)