Containers

Các vùng chứa liên kết với tài khoản Trình quản lý thẻ. Vùng chứa bao gồm một tập hợp các macro, quy tắc và thẻ. Để biết thông tin về cách người dùng tạo và duy trì vùng chứa, hãy xem Thiết lập và quy trình làm việc.

Để xem danh sách các phương thức cho tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Đại diện cho vùng chứa Trình quản lý thẻ của Google.

{
 "accountId": string,
 "containerId": string,
 "name": string,
 "domainName": [
  string
 ],
 "publicId": string,
 "timeZoneCountryId": string,
 "timeZoneId": string,
 "notes": string,
 "usageContext": [
  string
 ],
 "enabledBuiltInVariable": [
  string
 ],
 "fingerprint": string
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
accountId string Mã tài khoản GTM.
containerId string Mã vùng chứa xác định duy nhất vùng chứa GTM.
domainName[] list Danh sách tên miền không bắt buộc liên kết với Vùng chứa. có thể ghi
enabledBuiltInVariable[] list Danh sách các biến tích hợp đã bật. Các giá trị hợp lệ bao gồm: pageUrl, pageHostname, pagePath, referrer, event, clickElement, clickClasses, clickId, clickTarget, clickUrl, clickText, formElement, formClasses, formId, formTarget, formUrl, formText, errorMessage, errorUrl, errorLine, newHistoryFragment, oldHistoryFragment, newHistoryState, oldHistoryState, historySource, containerVersion, debugMode, randomNumber, containerId. có thể ghi
fingerprint string Vân tay số của Vùng chứa GTM như được tính toán tại thời điểm lưu trữ. Giá trị này được tính toán lại mỗi khi tài khoản được sửa đổi.
name string Tên hiển thị vùng chứa. có thể ghi
notes string Ghi chú vùng chứa. có thể ghi
publicId string Mã công khai của vùng chứa.

timeZoneCountryId string Mã quốc gia của vùng chứa. có thể ghi
timeZoneId string Mã múi giờ của vùng chứa. có thể ghi
usageContext[] list Danh sách ngữ cảnh sử dụng cho vùng chứa. Các giá trị hợp lệ bao gồm: web, android, ios. có thể ghi

Phương thức

Hãy dùng các phương thức bên dưới để tạo, sửa đổi và xoá vùng chứa.

tạo
Tạo vùng chứa.
xóa
Xoá một vùng chứa.
nhận
Lấy một vùng chứa.
list
Liệt kê tất cả các vùng chứa thuộc tài khoản Trình quản lý thẻ của Google (GTM).
cập nhật
Cập nhật vùng chứa.