Warunki korzystania z interfejsów API Google

Ostatnia modyfikacja:

Uwaga: to jest zarchiwizowana wersja Warunków korzystania z interfejsów API Google. Wyświetl obecną wersję lub podsumowanie zmian w głównych wersjach między tą a bieżącą wersją.

Dziękujemy za korzystanie z interfejsów API Google. Interfejsy API są dostarczane przez Google Inc. (w tych warunkach określamy je skrótem jako Google, my, nasze lub nas), które znajdują się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Te warunki określają Twoje prawa i obowiązki użytkowników naszych interfejsów API, więc przeczytaj je uważnie. W przypadku korzystania z interfejsu API mogą obowiązywać dodatkowe warunki, w tym dodatkowe warunki korzystania z usługi, warunki w dołączonej dokumentacji API oraz wszelkie obowiązujące zasady lub wytyczne. W razie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi obowiązują warunki dodatkowe. Jeśli korzystasz z interfejsów API w połączeniu z innymi produktami lub usługami Google, warunki te obowiązują również dla tych produktów i usług.

 1. Konto i rejestracja

  1. Akceptacja Warunków

   Użytkownik nie może korzystać z interfejsów API i nie może zaakceptować Warunków, jeśli (a) nie jest w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy z Google lub (b) jest osobą, która nie może korzystać z interfejsów API na mocy przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w tym w jego kraju zamieszkania lub w kraju, w którym on używa.

  2. Twoje konto Google

   Do korzystania z interfejsu API może być konieczne utworzenie konta Google, a konto Google może być przypisane przez administratora, na przykład pracodawcę lub instytucję edukacyjną. Jeśli używasz konta Google przypisanego przez administratora, może to mieć wpływ na Twoją relację prawną z administratorem. Użytkownik ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo hasła, danych logowania i kont. W przypadku wykrycia nieuprawnionego użycia konta należy wykonać instrukcje podane na stronie http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585.

  3. Rejestracja

   Aby uzyskać dostęp do określonych interfejsów API, może być wymagane podanie określonych informacji (takich jak dane identyfikacyjne lub kontaktowe) w ramach procesu rejestracji lub w ramach dalszego korzystania z interfejsów API. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje rejestracyjne podane przez niego Google będą zawsze dokładne i aktualne.

  4. Podmioty zależne i stowarzyszone

   Google ma podmioty zależne i stowarzyszone na całym świecie. Zgadzasz się, że te firmy mogą udostępniać Ci interfejsy API w imieniu Google, a te warunki będą też określać Twoje relacje z tymi firmami.

 2. Korzystanie z naszych interfejsów API

  1. Użytkownicy

   Użytkownik będzie musiał przestrzegać obowiązujących przepisów i tych warunków. Użytkownik nie będzie świadomie uniemożliwiać użytkownikom naruszania obowiązujących przepisów ani warunków.

  2. Zgodność z prawem

   Użytkownik będzie korzystać z naszych interfejsów API tylko w zakresie dozwolonym przez prawo (w tym bez ograniczeń związanych z importem i eksportem danych, oprogramowania, prywatności i przepisów lokalnych). Nie będziesz używać interfejsów API do zachęcania lub promowania działań niezgodnych z prawem.

  3. Dozwolony dostęp

   Użytkownik uzyskuje dostęp do interfejsu API (lub próbuje uzyskać do niego dostęp) tylko za pomocą metod opisanych w dokumentacji tego interfejsu API. Jeśli Google przypisze Ci dane logowania dewelopera lub identyfikatory klienta, musisz ich używać w odpowiednich interfejsach API. Za pomocą interfejsów API lub kont deweloperów nie możesz wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości lub tożsamości klienta API.

  4. Ograniczenia interfejsu API

   Google może według własnego uznania ograniczyć liczbę żądań interfejsu API, które możesz wykonać. Użytkownik akceptuje takie ograniczenia i nie będzie próbował ich obejść.

  5. Oprogramowanie typu open source

   Niektóre programy wymagane przez nasze interfejsy API lub do nich dołączone mogą być oferowane na licencji open source. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują część tych warunków. W takich przypadkach obowiązują one.

  6. Monitorowanie

   Google może monitorować korzystanie z interfejsów API w celu zapewniania jakości, ulepszania produktów i usług Google oraz sprawdzania zgodności z tymi warunkami. Nie będzie to miało wpływu na takie monitorowanie. Google może użyć wszelkich środków technicznych, aby obejść takie zakłócenia.

  7. Komunikacja z Google

   Wyrażasz zgodę na wysyłanie przez Google określonych komunikatów w związku z korzystaniem z interfejsów API. Zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją API, aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z określonych rodzajów komunikacji.

  8. Opinie

   Jeśli użytkownik prześle opinię lub propozycję dotyczącą naszych interfejsów API, możemy wykorzystać te informacje bez żadnych zobowiązań wobec niego.

 3. Klienty API

  1. Klienty API

   Interfejsy API zostały zaprojektowane z myślą o usprawnieniu Twoich witryn i aplikacji (klientów API). Google zastrzega sobie prawo do zbadania każdego Klienta interfejsu API pod kątem zgodności z niniejszymi warunkami. Może to dotyczyć na przykład uzyskiwania dostępu do klienta API i korzystania z niego przez Google, na przykład w celu identyfikowania problemów z bezpieczeństwem, które mogą mieć wpływ na Google lub jego użytkowników. Zgadzasz się na takie dochodzenie. Google może zawiesić Użytkownikowi lub jego Klientowi dostęp do naszych interfejsów API bez powiadomienia, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że narusza te warunki.

  2. Bezpieczeństwo

   Użytkownik podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby chronić informacje gromadzone przez klienta interfejsu API, w tym informacje umożliwiające identyfikację (informacje umożliwiające identyfikację) przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem i niezwłocznie powiadomi ich użytkowników o nieautoryzowanym dostępie lub użyciu tych informacji.

  3. Własność

   Google nie nabywa praw własności do Twoich interfejsów API klienta, a używając naszych interfejsów API, nie nabywasz żadnych praw do interfejsów API naszych ani do treści, do których można uzyskać dostęp za pomocą interfejsów naszych interfejsów API.

  4. Prywatność użytkowników i klienty interfejsu API

   Musisz przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji dotyczących prywatności, w tym tych dotyczących informacji umożliwiających identyfikację osób. Podawaj oraz przestrzegaj politykę prywatności klienta API, która jasno i trafnie opisuje użytkownikom tego rodzaju danych (np. informacje umożliwiające identyfikację, dane logowania i dane konta Google) oraz sposób ich wykorzystywania i udostępniania (w tym do celów reklamowych) Google i innym firmom. Jeśli polityka prywatności jest zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej o ochronie danych, musi być zgodna z zasadami ochrony danych osobowych, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych i dostępu do danych osobowych (Safe Harbor) na stronie http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp.

 4. Zakazy

  1. Ograniczenia interfejsu API

   Podczas korzystania z interfejsów API obowiązują te zakazy:

   1. Nie udzielasz podlicencji na korzystanie z interfejsu API przez osoby trzecie. W związku z tym nie możesz utworzyć klienta API, który będzie działać zasadniczo tak samo jak w przypadku interfejsów API, i oferować go do użytku przez osoby trzecie.
   2. Użytkownik nie będzie podejmować żadnych działań w celu wprowadzenia do usług i produktów Google żadnych wirusów, robaków, błędów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania ani żadnych innych elementów o niszczycielskim charakterze.
   3. Nie wolno zniesławiać, wykorzystywać, nękać ani prześladować innych osób.
   4. Nie zakłócasz działania interfejsów API ani ich serwerów i sieci.
   5. Zabrania się promowania i ułatwiania nielegalnych treści związanych z hazardem online oraz uciążliwych wiadomości i reklam.
   6. Nie wolno analizować wstecznie ani podejmować prób wyodrębnienia kodu źródłowego z żadnego interfejsu API ani oprogramowania z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.
   7. Niektóre dane uwierzytelniające dewelopera są z natury uznawane za poufne. Nie ujawnisz nikomu takich danych logowania, z wyjątkiem swoich agentów korzystających z takich informacji wyłącznie w Twoim imieniu, zgodnie z niniejszymi warunkami i na piśmie.
   8. Nasza komunikacja z użytkownikami może zawierać informacje poufne Google. Jeśli uzyskujesz materiały lub wiadomości, które są wyraźnie poufne lub oznaczone jako poufne, nie możesz ujawnić informacji poufnych Google osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Google.
 5. Treść

  1. Treści dostępne przez nasze interfejsy API

   Nasze interfejsy API zawierają niektóre treści należące do osób trzecich (np. tekst, obrazy, filmy, pliki audio lub oprogramowanie). Wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi osoba, która je udostępniła. Czasami możemy sprawdzać treści, aby określić, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady. Możemy usunąć treści lub odmówić ich wyświetlenia. Materiały dostępne za pomocą naszych interfejsów API mogą podlegać prawom własności intelektualnej. W takim przypadku nie możesz ich używać, chyba że masz na to licencję właściciela tych treści lub jest to zgodne z prawem. Dostęp użytkownika do treści udostępnianych za pomocą interfejsu API może zostać ograniczony, ograniczony lub odfiltrowany zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

  2. Reklamy

   Google zastrzega sobie prawo do uwzględnienia według własnego uznania reklam w treściach zwracanych przez interfejsy API. W przypadku zwrócenia reklam nie można ich modyfikować i wyświetlać zgodnie z odpowiednimi dokumentacją interfejsu API.

  3. Przesyłanie treści

   Niektóre nasze interfejsy API umożliwiają przesyłanie treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tych warunkach. Google nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, które należą do Ciebie lub Twoich użytkowników do treści, które przesyłasz do naszych interfejsów API za pomocą klienta interfejsu API. Przesyłając, publikując lub wyświetlając treść w interfejsach API za pomocą klienta interfejsu API, użytkownik udziela firmie Google bezterminowej, nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie takich treści. Jednak Google będzie używać takiej treści tylko po to, by umożliwić Google udostępnianie interfejsów API i tylko zgodnie z odpowiednią polityką prywatności Google. Zgadzasz się na to, że licencja ta daje Google możliwość udostępniania takich treści innym firmom, organizacjom lub osobom, z którymi Google współpracuje w celu świadczenia usług redystrybuowanych, oraz może korzystać z tych treści w związku ze świadczeniem tych usług. Zanim prześlesz treści do naszych interfejsów API za pomocą klienta interfejsu API, upewnij się, że masz uprawnienia (w tym te wymagane od użytkowników, których używasz) do udzielenia licencji nam.

  4. Pobieranie treści

   Za pomocą interfejsów API można uzyskać dostęp do treści, które nie są publiczne, i nie wolno ich udostępniać innym użytkownikom ani osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

  5. Przenośność danych

   Google obsługuje przenoszenie danych. Uzyskując dostęp do danych użytkowników za pomocą interfejsów API w dowolnej usłudze lub aplikacji, wyrażasz zgodę na wyeksportowanie tych danych do innych wybranych przez siebie usług lub aplikacji w sposób, który jest tak szybki i łatwy jak eksport danych z produktów i usług Google (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

  6. Zakazy w treściach

   Jeśli właściciel treści lub obowiązujące prawo nie zezwala na to wyraźnie, użytkownik akceptuje, że nie będzie też robić tego w przypadku treści zwróconych przez interfejsy API:

   1. ściągaj, twórz bazy danych lub w inny sposób twórz trwałe kopie tych treści albo przechowuj kopie w pamięci podręcznej dłużej niż jest to dozwolone w nagłówku pamięci podręcznej;
   2. kopiować, tłumaczyć, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, sprzedawać, dzierżawić, wypożyczać, przekazywać, rozpowszechniać i wyświetlać publicznie osobom trzecim lub udzielać podlicencji;
   3. zawierają nieprawdziwe informacje o źródle lub własności,
   4. usuwać, zasłaniać lub zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności, fałszować ani usuwać informacji o autorze, informacji prawnych i innych etykiet pochodzenia źródła lub źródła materiału;
 6. Cechy marki; Atrybucja

  1. Cechy marki

   "Cechy marki” to nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron. O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsze warunki nie przyznają żadnej ze stron żadnych praw, tytułów ani udziałów w cechach marki drugiej strony. Wszystkie przypadki użycia przez użytkownika Cech marki Google (w tym powiązanej z nimi wartości firmy) muszą działać na korzyść Google.

  2. Atrybucja

   Wyrażasz zgodę na wyświetlanie informacji o autorach wymaganych przez Google w sposób opisany w dokumentacji interfejsu API. W czasie obowiązywania umowy Google udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na wyświetlanie Cech marki Google w celu promowania lub używania interfejsu API. Cechy marki Google można wykorzystywać tylko zgodnie z niniejszymi warunkami i w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z tej sekcji. Korzystając z cech marki Google, musisz przestrzegać wytycznych dotyczących korzystania z cech marki Google na stronie http://www.google.com/permissions/guidelines.html. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Google ma wyłączne prawo do decydowania, czy informacje o atrybucji i korzystaniu z Cech marki Google są zgodne z powyższymi wymaganiami i wytycznymi.

  3. Wizerunek

   Nie możesz przesyłać ogłoszeń dotyczących korzystania z interfejsu API, które sugerują partnerstwo z Google lub korzystanie z jego sponsorowania bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Google.

  4. Do celów promocyjnych i marketingowych

   W celu promowania i prezentowania używanych interfejsów API oraz związanych z nimi usług Google Google może tworzyć i rozpowszechniać incydenty, w tym zrzuty ekranu, filmy i inne treści z klienta API, oraz może zawierać nazwę firmy lub produktu. Przyznajesz nam wszystkie wymagane prawa do powyższych celów.

  1. Polityka prywatności Google

   Korzystając z naszych interfejsów API, zgadzasz się na to, że Google może używać przesłanych informacji zgodnie z naszą polityką prywatności, np. http://www.google.com/PERMISSION.html.

  2. Zasady Google dotyczące ustawy Google

   Udostępniamy informacje ułatwiające właścicielom praw autorskich zarządzanie swoją własnością intelektualną online, ale nie możemy określić, czy dany element jest używany prawnie, czy bez jego zgody. Reagujemy na powiadomienia o potencjalnym naruszeniu praw autorskich i usuwamy konta osób, które dopuściły się ich wielokrotnego naruszenia, zgodnie z procedurą określoną w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act. Jeśli uważasz, że ktoś narusza Twoje prawa autorskie i chcesz powiadomić o nas nas, informacje o przesyłaniu powiadomień oraz zasady Google

 7. Wypowiedzenie umowy

  1. Wypowiedzenie umowy

   W każdej chwili możesz przestać używać naszych interfejsów API. Jeśli chcesz wypowiedzieć te warunki, musisz powiadomić Google z 7-dniowym wyprzedzeniem i po zakończeniu korzystania z interfejsów API przestać używać odpowiednich interfejsów API. Google zastrzega sobie prawo do unieważnienia tych warunków lub zaprzestania korzystania z interfejsów API, dowolnych części lub funkcji z dowolnego powodu i w dowolnym momencie bez zobowiązań wobec Ciebie.

  2. Zobowiązania Użytkownika po zakończeniu obowiązywania umowy

   Po zakończeniu niniejszych warunków lub zaprzestaniu dostępu do interfejsu API Użytkownik niezwłocznie przestanie korzystać z interfejsu API, przestanie korzystać z Cech marki Google oraz usunie treści przechowywane w pamięci podręcznej i dozwolone w nagłówku pamięci podręcznej zgodnie z sekcją 5. Google może samodzielnie komunikować się z właścicielami kont, których konta są powiązane z Twoim danym klienta interfejsu API i danymi deweloperowymi, aby powiadomić go o wycofaniu Ci prawa do korzystania z interfejsu API.

  3. Reguły, które obowiązują

   Po zakończeniu tych warunków obowiązują je zgodnie z ich zasadami, w tym między innymi sekcjami 8, 9 i 10.

 8. Odpowiedzialność za nasze interfejsy API

  1. Gwarancje

   Firma Google ani jej dostawcy, ani dystrybutorzy nie składają żadnych konkretnych obietnic związanych z interfejsami API. Na przykład nie podejmujemy żadnych zobowiązań w zakresie jakości interfejsów API ani treści, do których dostęp jest uzyskiwany dzięki interfejsom API, ich niezawodności, dostępności czy możliwości spełnienia potrzeb użytkownika. Interfejsy API i treści dostępne za pomocą interfejsów API są udostępniane w takiej postaci, w jakiej są. W niektórych jurysdykcjach przewidziano konieczność udzielenia pewnych gwarancji, na przykład dorozumianej gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie gwarancje.

  2. Ograniczenie odpowiedzialności

   Jeśli zezwalają na to przepisy prawa, Google oraz dostawcy i dystrybutorzy Google nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody lub dane, straty finansowe ani szkody pośrednie, szczególne, wtórne, moralne ani odszkodowania retorsyjne. W zakresie dozwolonym przez prawo łączna odpowiedzialność firmy Google, jej dostawców i dystrybutorów z tytułu wszelkich roszczeń na mocy tych warunków, w tym z tytułu wszelkich gwarancji, których nie można zgodnie z prawem wykluczyć, jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika nasze za korzystanie z interfejsów API (lub, jeśli zdecydujemy, za ponowne dostarczenie tych interfejsów) w ciągu 6 miesięcy przed zdarzeniem, które prowadzi do odpowiedzialności. Żadne postanowienie niniejszych warunków nie ogranicza odpowiedzialności użytkownika z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. We wszystkich przypadkach Google oraz dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, których nie można przewidzieć.

  3. Zabezpieczenie przed odszkodowaniem

   Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Google oraz jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, kadrę kierowniczą, przedstawicieli i pracowników oraz partnerów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z:

   1. niewłaściwego użycia lub niewłaściwego użycia interfejsu API;
   2. ich naruszenie lub naruszenie przez użytkownika

   w tym wszelkiej odpowiedzialności i wydatków wynikłych ze wszystkich roszczeń, strat, szkód (rzeczywistych i wtórnych), pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i adwokatów, opłat wszelkiego rodzaju i natury. W takim przypadku Google przekaże Ci pisemne powiadomienie o roszczeniu, pozwie lub działaniu.

 9. Postanowienia ogólne

  1. Modyfikacja

   Możemy od czasu do czasu modyfikować te warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące interfejsu API, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub w naszych interfejsach API. Informacja o zmodyfikowaniu tych warunków lub dodatkowych warunków zostanie opublikowana w dokumentacji każdego odpowiedniego interfejsu API. Zmiany wchodzą w życie po siedmiu (7) dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowej funkcji interfejsu API lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Dalsze korzystanie z interfejsu API jest równoznaczne ze zgodą na zmienione warunki.

  2. Te warunki określają relację między Google a Tobą. Nie powodują one powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią. Jeśli nie będziesz przestrzegać tych warunków, a Google nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że Google rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących mu praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości). Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki. Wszelkie spory, które wynikły z niniejszych warunków lub usług, lub z nimi związane, podlegają prawu stanu Kalifornia w USA, z wyłączeniem norm kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Wszystkie roszczenia związane z niniejszymi warunkami lub usługami bądź z nimi związane będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik i Google wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję tych sądów.