Truy vấn dữ liệu phân tích của Google Tìm kiếm

Bạn có thể chạy các truy vấn đối với dữ liệu của mình trên Google Tìm kiếm để xem tần suất tài sản của bạn xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm, với cụm từ tìm kiếm nào, trên máy tính hay điện thoại thông minh, v.v. Bạn có thể sử dụng các kết quả này để cải thiện hiệu suất tìm kiếm cho tài sản của mình, ví dụ:

 • Xem sự thay đổi của lưu lượng tìm kiếm theo thời gian, nguồn gốc của lưu lượng tìm kiếm và những cụm từ tìm kiếm nào có nhiều khả năng khiến tài sản của bạn xuất hiện.
 • Tìm hiểu truy vấn nào được thực hiện trên điện thoại thông minh và sử dụng thông tin này để cải thiện việc nhắm mục tiêu trên thiết bị di động.
 • Xem trang nào có tỷ lệ nhấp cao nhất (và thấp nhất) trong kết quả tìm kiếm của Google.

Dữ liệu về cụm từ tìm kiếm sẽ hiển thị bằng phương thức searchanalytics.query(). Phương thức query() hiển thị tất cả dữ liệu có trong Báo cáo hiệu suất trên Search Console. Trước khi chạy một truy vấn, bạn nên đọc tài liệu về báo cáo Phân tích tìm kiếm để tìm hiểu loại dữ liệu xuất hiện và ý nghĩa của dữ liệu.

Trang này cho biết cách thực hiện các truy vấn phổ biến với các tham số yêu cầu khác nhau.

Bắt đầu

Xác minh sự hiện diện của dữ liệu

Trước khi chạy truy vấn, trước tiên, bạn nên kiểm tra sự hiện diện của dữ liệu trong khoảng thời gian đó. Bỏ qua các bộ lọc, cách sắp xếp, giới hạn số hàng và mọi thông số khác ngoại trừ ngày bắt đầu, ngày kết thúc và "ngày" là phương diện duy nhất.

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['date']
 }

Kết quả

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-05-01' '2015-05-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-05-01            22823.0      373911.0   0.0610385893969    8.1829472789
2015-05-02            16075.0      299718.0   0.0536337490574    8.14173322924
2015-05-03            18794.0      337759.0   0.055643224903    8.07772405769
2015-05-04            31894.0      468076.0   0.0681385074219    7.4104611217
2015-05-05            34392.0      482919.0   0.071216912153    7.20689805123
2015-05-06            35650.0      484353.0   0.0736033430164    7.11683214515
2015-05-07            33994.0      465812.0   0.0729779395979    6.91755472165
2015-05-08            27328.0      413007.0   0.0661683700276    7.22172747677
2015-05-09            16637.0      297302.0   0.0559599329974    8.01876206685
2015-05-10            19167.0      332607.0   0.0576265682923    7.87882696395
2015-05-11            35358.0      499888.0   0.070731843933    7.11701821208
2015-05-12            35952.0      486583.0   0.073886675038    6.80677294521
2015-05-13            34417.0      480777.0   0.071586203167    6.86552185317
2015-05-14            32029.0      457187.0   0.0700566726525    6.92575904389
2015-05-15            27071.0      415973.0   0.0650787430915    7.27105605412

Hãy thử ngày khác

Chúng tôi thấy rằng mình có dữ liệu cho khoảng thời gian đó, nên rất an toàn để tiếp tục. Bạn phải thực hiện việc này trước khi chạy truy vấn thực tế. Ví dụ: việc chạy cùng một truy vấn này cho một dải ô khác sẽ trả về:

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-06-01' '2015-06-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-06-01            31897.0      468486.0   0.0680852789624    6.81207122518
2015-06-02            32975.0      460266.0   0.0716433540605    6.62655942433
2015-06-03            32779.0      459599.0   0.0713208688444    6.58126758326
2015-06-04            30116.0      435308.0   0.0691831990223    6.71409668557
2015-06-05            25188.0      380444.0   0.0662068530454    7.00998570092
2015-06-06            14829.0      272324.0   0.0544535186028    7.6309910254
2015-06-07            17896.0      318094.0   0.056260099216    7.56606223318
2015-06-08            33377.0      487274.0   0.0684973957158    6.77552260125
2015-06-09            33885.0      484241.0   0.0699754874123    6.70545451542
2015-06-10            32622.0      466250.0   0.0699667560322    6.64417372654
2015-06-11            31317.0      447306.0   0.0700124746818    6.61534832978
2015-06-12            25932.0      393791.0   0.065852190629    7.15718998149
2015-06-13            15451.0      275493.0   0.0560849095984    7.69994518917
2015-06-14            18358.0      318193.0   0.0576945438775    7.34048517724

Hãy nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng dữ liệu sẽ kết thúc vào ngày 14; không có dữ liệu cho ngày 15.

Bạn có thể thấy hữu ích khi sử dụng Trình khám phá API ở chế độ chỉnh sửa biểu mẫu tuỳ ý để thử nghiệm nhanh truy vấn của mình (nhấp vào mũi tên thả xuống ở bên cạnh trường nội dung yêu cầu và nhấp vào "Trình chỉnh sửa biểu mẫu tuỳ ý").

Sau khi xác minh phạm vi ngày hợp lệ, bạn có thể bắt đầu nhóm theo các phương diện khác, thêm bộ lọc, giới hạn số lượng hàng, v.v:

10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'rowLimit': 10
}

Kết quả

Top Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
seo                3523.0      270741.0   0.0130124362398    5.86615252215
hreflang             3207.0       5496.0   0.583515283843    1.10080058224
robots.txt            2650.0       23005.0   0.115192349489    4.30367311454
301 redirect           2637.0       7814.0   0.337471205529     1.621192731
googlebot             2572.0       6421.0   0.400560660333    1.15823080517
google seo            2260.0       11205.0   0.201695671575    1.38295403838
google sitemap          1883.0       4288.0   0.439132462687    1.21175373134
canonical url           1882.0       3714.0   0.506731287022    1.12762520194
sitemap              1453.0       22982.0    0.06322339222    3.78074144983

10 trang hàng đầu, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['page'],
  'rowLimit': 10
}

Kết quả

Top Pages:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
https://www.example.com/21    10538.0       62639.0   0.168233847922    3.63031019014
https://www.example.com/65    9740.0       82375.0   0.118239757208    5.61003945372
https://www.example.com/15    9220.0      128101.0   0.0719744576545    5.32300294299
https://www.example.com/41    8859.0      426633.0   0.0207649197319    1.62309057199
https://www.example.com/53    8791.0      829679.0   0.0105956641062    14.4941887164
https://www.example.com/46    7390.0       82303.0   0.0897901656076    5.7723290767
https://www.example.com/27    7169.0       64013.0   0.111992876447    4.98709637105
https://www.example.com/80    6047.0       84233.0   0.0717889663196    4.10592048247
https://www.example.com/9     5886.0       59704.0   0.0985863593729    4.0897594801
https://www.example.com/8     5043.0       66869.0   0.0754161120998    4.57651527614

10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu ở Ấn Độ, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

Lưu ý rằng toán tử bộ lọc "bằng" bị bỏ qua, vì đây là toán tử mặc định.

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'country',
       'expression': 'ind'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10
 }

Kết quả

Top queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
googlebot             250.0        429.0   0.582750582751         1.0
search console           238.0       34421.0  0.00691438366114    1.00101682113
dns error             189.0        850.0   0.222352941176    1.38470588235
google seo             165.0        552.0   0.298913043478    1.04166666667
canonical url           141.0        282.0         0.5         1.0
301 redirect            132.0        557.0   0.236983842011    1.78276481149
google search console       126.0       16898.0  0.00745650372825    1.03929459108
robots.txt             117.0       1046.0   0.111854684512    3.9206500956
canonical tag           111.0        223.0   0.497757847534         1.0

10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên thiết bị di động ở Ấn Độ, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
    'filters': [{
      'dimension': 'country',
      'expression': 'ind'
     }, {
      'dimension': 'device',
      'expression': 'MOBILE'
    }]
  }],
  'rowLimit': 10
}

Kết quả

Top mobile queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
search console           26.0       1004.0   0.0258964143426    1.00298804781
dns error              24.0        111.0   0.216216216216    1.27927927928
google seo             18.0        69.0   0.260869565217    1.02898550725
eliminar              16.0        134.0   0.119402985075         1.0
googlebot              11.0        24.0   0.458333333333         1.0
404                 9.0        214.0   0.0420560747664    8.64018691589
robots.txt              9.0        40.0        0.225        4.025
google search console        8.0        438.0   0.0182648401826    1.04337899543
seo                 8.0        111.0   0.0720720720721    4.96396396396

Truy vấn một lát hàng

Bạn có thể truy vấn một lát hàng cụ thể bằng cách chỉ định số hàng bắt đầu (dựa trên 0) và số hàng cần trả về. Việc chỉ định số hàng bắt đầu không hợp lệ sẽ trả về lỗi nhưng việc chỉ định nhiều hàng hơn số lượng có sẵn sẽ trả về tất cả các hàng có sẵn.

11-20 cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên thiết bị di động trong phạm vi ngày, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10,
   'startRow': 10
 }

Kết quả

Top 11-20 Mobile Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
dns error             1220.0       15064.0    0.0809877854    3.13448726206
google seo            1161.0       7923.0     0.146535403    2.31479556195
sitemap              926.0       12478.0    0.0742106107    5.8130025067
googlebot             903.0       7822.0     0.115443621    4.6910285792
robots.txt             799.0       24868.0    0.0321296445    5.92759215963
404                520.0       12777.0    0.0406981295    5.80352636506
seo                506.0       2925.0     0.172991453    2.50413960996
search console           487.0        981.0     0.496432212    1.00036102455
canonical url           326.0       4087.0    0.0797651089    3.23664971157
301 redirect            261.0       3165.0     0.082464455    3.63074363869

Tải hơn 25.000 hàng

Nếu truy vấn của bạn có hơn 25.000 hàng dữ liệu, thì bạn có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu theo lô 25.000 hàng cùng một lúc bằng cách gửi nhiều truy vấn và tăng giá trị startRow mỗi lần. Đếm số lượng hàng được truy xuất; nếu nhận được ít hơn số hàng được yêu cầu, tức là bạn đã truy xuất tất cả dữ liệu. Nếu yêu cầu của bạn kết thúc chính xác trên ranh giới dữ liệu (ví dụ: có 25.000 hàng và bạn đã yêu cầu startRow=0 và rowLimit=25000), thì trong lệnh gọi tiếp theo, bạn sẽ nhận được phản hồi trống.

1-25.000 cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên thiết bị di động trong phạm vi ngày, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 0
 }

25.001-50.000 cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên thiết bị di động trong phạm vi ngày, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 25000
 }

Lấy tất cả dữ liệu của bạn

Xem phần Truy vấn tất cả lưu lượng truy cập tìm kiếm của bạn.