Xử lý sự cố bằng Google Chat, Vertex AI và Apps Script

Bài viết này hướng dẫn cách tạo một ứng dụng Google Chat có khả năng phản hồi sự cố theo thời gian thực. Khi ứng phó với một sự cố, ứng dụng sẽ tạo và điền sẵn một phòng Chat, hỗ trợ giải quyết sự cố bằng tin nhắn, lệnh dấu gạch chéo và hộp thoại, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt phương án ứng phó sự cố trong một tài liệu trên Google Tài liệu.

Sự cố là một sự kiện cần nhóm người dùng chú ý ngay lập tức để giải quyết. Sau đây là một số ví dụ về sự cố:

 • Một trường hợp cần xử lý kịp thời được tạo trong nền tảng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), cần một nhóm dịch vụ cộng tác để tìm ra giải pháp.
 • Một hệ thống bị ngắt kết nối mạng và cảnh báo cho một nhóm kỹ sư về độ tin cậy (SRE) để họ có thể làm việc cùng nhau nhằm đưa trang web trở lại hoạt động.
 • Một trận động đất có cường độ lớn xảy ra và nhân viên khẩn cấp cần điều phối ứng phó.

Trong phạm vi hướng dẫn này, cảnh báo sự cố sẽ bắt đầu khi có người báo cáo sự cố chỉ bằng một thao tác nhấp vào nút trên một trang web. Trang web này mô phỏng một sự cố bằng cách yêu cầu người dùng nhập thông tin cơ bản về sự cố: tiêu đề, nội dung mô tả và địa chỉ email của nhân viên ứng cứu.

Xem cách hoạt động của ứng dụng Chat quản lý sự cố:

 • Trang web bắt đầu sự cố.
  Hình 1. Trang web nơi người khác có thể báo cáo sự cố.
 • Thông báo cho biết sự cố là phòng Chat được tạo.
  Hình 2. Thông báo cho biết sự cố là phòng Chat được tạo.
 • Phòng Chat ứng phó sự cố.
  Hình 3. Phòng Chat ứng phó sự cố.
 • Giải quyết sự cố bằng lệnh dấu gạch chéo.
  Hình 4. Giải quyết sự cố bằng lệnh dấu gạch chéo.
 • Hộp thoại giải quyết sự cố.
  Hình 5. Hộp thoại giải quyết sự cố.
 • Đã chia sẻ tài liệu trên Google Tài liệu về cách giải quyết sự cố trong không gian.
  Hình 6. Đã chia sẻ tài liệu trên Google Tài liệu về cách giải quyết sự cố trong không gian.
 • Tài liệu Google Tài liệu về giải pháp tóm tắt sự cố do AI tạo.
  Hình 7. Tài liệu Google Tài liệu về phương pháp tóm tắt sự cố do AI tạo.

Điều kiện tiên quyết

Nếu bạn cần bật bất kỳ điều kiện tiên quyết nào trong số này cho tổ chức của mình, hãy yêu cầu quản trị viên Google Workspace bật các điều kiện đó:

 • Tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Bật Thư mục (chia sẻ người liên hệ) cho Google Workspace. Ứng dụng ứng dụng sự cố dùng thư mục này để tra cứu thông tin liên hệ của nhân viên ứng cứu sự cố, chẳng hạn như tên và địa chỉ email. Nhân viên ứng cứu sự cố phải là người dùng có tài khoản Google Chat trong tổ chức Google Workspace của bạn.

Mục tiêu

 • Xây dựng một ứng dụng Chat có thể phản hồi sự cố.
 • Giúp người dùng ứng phó với sự cố bằng cách thực hiện các thao tác sau:
  • Tạo không gian ứng phó sự cố.
  • Đăng thông báo tóm tắt các sự cố và cách ứng phó.
  • Hỗ trợ cộng tác bằng các tính năng tương tác của ứng dụng Chat.
 • Tóm tắt các cuộc trò chuyện và cách giải quyết bằng Vertex AI.

Cấu trúc

Sơ đồ dưới đây cho thấy cấu trúc của các tài nguyên trên Google Workspace và Google Cloud mà ứng dụng Google Chat sử dụng trong ứng dụng ứng phó sự cố.

Cấu trúc của ứng dụng Google Chat ứng phó với sự cố

Cấu trúc này thể hiện cách ứng dụng Google Chat ứng phó với sự cố và xử lý sự cố.

 1. Một người dùng bắt đầu một sự cố từ trang web bên ngoài được lưu trữ trên Apps Script.

 2. Trang web gửi một yêu cầu HTTP không đồng bộ đến ứng dụng Google Chat (cũng được lưu trữ trên Apps Script).

 3. Ứng dụng Google Chat ứng phó với sự cố sẽ xử lý yêu cầu:

  1. Dịch vụ SDK quản trị của Apps Script lấy thông tin về thành viên nhóm, chẳng hạn như mã nhận dạng người dùng và địa chỉ email.

  2. Với một nhóm các yêu cầu HTTP đến API Chat thông qua dịch vụ Ứng dụng trò chuyện nâng cao của Apps Script, ứng dụng ứng phó sự cố của Google Chat sẽ tạo một phòng Chat sự cố, điền thành viên vào không gian đó và gửi tin nhắn cho không gian.

 4. Các thành viên trong nhóm thảo luận về sự cố trong phòng Chat.

 5. Một thành viên trong nhóm sẽ gọi lệnh dấu gạch chéo để báo hiệu cách giải quyết sự cố.

  1. Một lệnh gọi HTTP đến API Chat bằng Apps Script API sẽ liệt kê tất cả tin nhắn trong phòng Chat.

  2. Vertex AI sẽ nhận các thông báo trong danh sách và tạo một bản tóm tắt.

  3. Dịch vụ DocumentApp của Apps Script sẽ tạo tài liệu trong Tài liệu và thêm phần tóm tắt của Vertex AI vào tài liệu đó.

  4. Ứng dụng ứng phó với sự cố của ứng dụng Google Chat gọi API Chat để gửi tin nhắn chia sẻ đường liên kết đến tài liệu tóm tắt trong Tài liệu.

Chuẩn bị môi trường

Phần này cho biết cách tạo và định cấu hình dự án Google Cloud cho ứng dụng Chat.

Tạo một dự án trên Google Cloud

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM và Quản trị viên > Tạo dự án.

  Chuyển đến trang Tạo dự án

 2. Trong trường Tên dự án, hãy nhập tên mô tả cho dự án của bạn.

  Không bắt buộc: Để chỉnh sửa Mã dự án, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn không thể thay đổi mã dự án sau khi tạo dự án, vì vậy, hãy chọn một mã đáp ứng nhu cầu của bạn trong suốt vòng đời của dự án.

 3. Trong trường Location (Vị trí), hãy nhấp vào Browse (Duyệt qua) để xem các vị trí tiềm năng cho dự án của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Nhấp vào Tạo. Bảng điều khiển của Google Cloud sẽ chuyển đến Trang tổng quan và dự án của bạn sẽ được tạo trong vòng vài phút.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

Trong một trong các môi trường phát triển sau đây, hãy truy cập vào Google Cloud CLI (`gcloud`):

 • Cloud Shell: Để sử dụng một thiết bị đầu cuối trực tuyến đã được thiết lập gcloud CLI, hãy kích hoạt Cloud Shell.
  Kích hoạt Cloud Shell
 • Local Shell: Để sử dụng môi trường phát triển cục bộ, hãy cài đặtinitialize gcloud CLI.
  Để tạo một dự án trên Google Cloud, hãy dùng lệnh "gcloud project create" (tạo dự án gcloud):
  gcloud projects create PROJECT_ID
  Thay thế PROJECT_ID bằng cách đặt mã nhận dạng cho dự án mà bạn muốn tạo.

Bật tính năng thanh toán cho dự án trên Google Cloud

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến phần Thanh toán. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Thanh toán > Dự án của tôi.

  Chuyển đến phần Thanh toán cho dự án của tôi

 2. Trong mục Chọn một tổ chức, hãy chọn tổ chức liên kết với dự án của bạn trên Google Cloud.
 3. Trong hàng dự án, hãy mở trình đơn Thao tác (), nhấp vào Thay đổi thông tin thanh toán rồi chọn tài khoản thanh toán Cloud.
 4. Nhấp vào Đặt tài khoản.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 1. Để liệt kê các tài khoản thanh toán hiện có, hãy chạy:
  gcloud billing accounts list
 2. Liên kết tài khoản thanh toán với một dự án trên Google Cloud:
  gcloud billing projects link PROJECT_ID --billing-account=BILLING_ACCOUNT_ID

  Thay thế các đoạn mã sau:

  • PROJECT_IDMã dự án của dự án Cloud mà bạn muốn bật tính năng thanh toán.
  • BILLING_ACCOUNT_IDmã tài khoản thanh toán để liên kết với dự án Google Cloud.

Bật API

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển của Google Cloud, hãy bật Google Chat API, Google Tài liệu, API SDK dành cho quản trị viên và Vertex AI API.

  Bật API

 2. Xác nhận rằng bạn đang bật API trong đúng dự án Google Cloud, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).

 3. Xác nhận rằng bạn đang bật đúng API, sau đó nhấp vào Bật.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 1. Nếu cần, hãy đặt dự án Google Cloud hiện tại thành dự án mà bạn đã tạo bằng lệnh gcloud config set project:

  gcloud config set project PROJECT_ID
  

  Thay thế PROJECT_ID bằng Mã dự án của dự án Google Cloud bạn đã tạo.

 2. Bật API Google Chat, API Google Tài liệu, API SDK dành cho quản trị viên và API Vertex AI bằng lệnh gcloud services enable:

  gcloud services enable chat.googleapis.com docs.googleapis.com admin.googleapis.com aiplatform.googleapis.com
  

Thiết lập phương thức xác thực và uỷ quyền

Tính năng xác thực và uỷ quyền cho phép ứng dụng Chat truy cập vào các tài nguyên trong Google Workspace và Google Cloud để xử lý ứng dụng xử lý sự cố.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ phát hành ứng dụng trong nội bộ để có thể sử dụng thông tin phần giữ chỗ. Trước khi phát hành ứng dụng ra bên ngoài, hãy thay thế thông tin phần giữ chỗ bằng thông tin thực cho màn hình xin phép.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Màn hình xin phép bằng OAuth.

  Chuyển đến màn hình xin phép bằng OAuth

 2. Trong mục Loại người dùng, hãy chọn Nội bộ, rồi nhấp vào Tạo.

 3. Trong Tên ứng dụng, hãy nhập Incident Management.

 4. Trong mục Email hỗ trợ người dùng, hãy chọn địa chỉ email của bạn hoặc một nhóm Google thích hợp.

 5. Trong phần Thông tin liên hệ của nhà phát triển, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

 7. Nhấp vào Add or Remove Scopes (Thêm hoặc xoá phạm vi). Một bảng điều khiển sẽ xuất hiện với danh sách phạm vi cho từng API mà bạn đã bật trong dự án trên Google Cloud của mình.

 8. Trong phần Thêm phạm vi theo cách thủ công, hãy dán các phạm vi sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/documents
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/script.external_request
  • https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email
  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform
 9. Nhấp vào Thêm vào bảng.

 10. Nhấp vào Cập nhật.

 11. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

 12. Xem lại tóm tắt về đăng ký ứng dụng, sau đó nhấp vào Quay lại Trang tổng quan.

Tạo và triển khai ứng dụng Chat

Trong phần sau, bạn sao chép và cập nhật toàn bộ dự án Apps Script chứa tất cả mã ứng dụng cần thiết cho ứng dụng Chat, do đó, bạn không cần sao chép và dán từng tệp.

Một số hàm có dấu gạch dưới ở cuối tên, chẳng hạn như processSlashCommand_() trong ChatApp.gs. Dấu gạch dưới giúp ẩn hàm khỏi trang web khởi tạo sự cố khi trang này mở trong trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hàm riêng.

Apps Script hỗ trợ 2 loại tệp: tập lệnh .gs và tệp .html. Để tuân thủ sự hỗ trợ này, JavaScript phía máy khách của ứng dụng sẽ được đưa vào trong các thẻ <script /> và CSS của nó được bao gồm trong các thẻ <style /> bên trong một tệp HTML.

Bạn có thể xem toàn bộ dự án trên GitHub, nếu muốn.

Xem trên GitHub

Dưới đây là tổng quan về từng tệp:

Consts.gs

Xác định các hằng số được tham chiếu bởi các tệp mã khác, bao gồm cả mã dự án Cloud, mã vị trí Vertex AI và mã lệnh dấu gạch chéo để đóng một sự cố.

Xem mã Consts.gs

apps-script/incident-response/Consts.gs
const PROJECT_ID = 'replace-with-your-project-id';
const VERTEX_AI_LOCATION_ID = 'us-central1';
const CLOSE_INCIDENT_COMMAND_ID = 1;
ChatApp.gs

Xử lý các sự kiện tương tác trong Chat, bao gồm tin nhắn, lượt nhấp vào thẻ, lệnh dấu gạch chéo và hộp thoại. Phản hồi lệnh dấu gạch chéo /closeIncident bằng cách mở một hộp thoại để thu thập thông tin chi tiết về cách giải quyết sự cố. Đọc tin nhắn trong không gian bằng cách gọi phương thức spaces.messages.list trong API Chat. Lấy mã nhận dạng người dùng bằng dịch vụ Thư mục của SDK dành cho quản trị viên trong Apps Script.

Xem mã ChatApp.gs

apps-script/incident-response/ChatApp.gs
/**
 * Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
 *
 * This app only responds to a slash command with the ID 1 ("/closeIncident").
 * It will respond to any other message with a simple "Hello" text message.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function onMessage(event) {
 if (event.message.slashCommand) {
  return processSlashCommand_(event);
 }
 return { "text": "Hello from Incident Response app!" };
}

/**
 * Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
 *
 * This app only responds to one kind of dialog (Close Incident).
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function onCardClick(event) {
 if (event.isDialogEvent) {
  if (event.dialogEventType == 'SUBMIT_DIALOG') {
   return processSubmitDialog_(event);
  }
  return {
   actionResponse: {
    type: "DIALOG",
    dialogAction: {
     actionStatus: "OK"
    }
   }
  };
 }
}

/**
 * Responds to a MESSAGE event with a Slash command in Google Chat.
 *
 * This app only responds to a slash command with the ID 1 ("/closeIncident")
 * by returning a Dialog.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function processSlashCommand_(event) {
 if (event.message.slashCommand.commandId != CLOSE_INCIDENT_COMMAND_ID) {
  return {
   "text": "Command not recognized. Use the command `/closeIncident` to close the incident managed by this space."
  };
 }
 const sections = [
  {
   header: "Close Incident",
   widgets: [
    {
     textInput: {
      label: "Please describe the incident resolution",
      type: "MULTIPLE_LINE",
      name: "description"
     }
    },
    {
     buttonList: {
      buttons: [
       {
        text: "Close Incident",
        onClick: {
         action: {
          function: "closeIncident"
         }
        }
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 ];
 return {
  actionResponse: {
   type: "DIALOG",
   dialogAction: {
    dialog: {
     body: {
      sections,
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
 * Responds to a CARD_CLICKED event with a Dialog submission in Google Chat.
 *
 * This app only responds to one kind of dialog (Close Incident).
 * It creates a Doc with a summary of the incident information and posts a message
 * to the space with a link to the Doc.
 *
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 */
function processSubmitDialog_(event) {
 const resolution = event.common.formInputs.description[""].stringInputs.value[0];
 const chatHistory = concatenateAllSpaceMessages_(event.space.name);
 const chatSummary = summarizeChatHistory_(chatHistory);
 const docUrl = createDoc_(event.space.displayName, resolution, chatHistory, chatSummary);
 return {
  actionResponse: {
   type: "NEW_MESSAGE",
  },
  text: `Incident closed with the following resolution: ${resolution}\n\nHere is the automatically generated post-mortem:\n${docUrl}`
 };
}

/**
 * Lists all the messages in the Chat space, then concatenate all of them into
 * a single text containing the full Chat history.
 *
 * For simplicity for this demo, it only fetches the first 100 messages.
 *
 * Messages with slash commands are filtered out, so the returned history will
 * contain only the conversations between users and not app command invocations.
 *
 * @return {string} a text containing all the messages in the space in the format:
 *     Sender's name: Message
 */
function concatenateAllSpaceMessages_(spaceName) {
 // Call Chat API method spaces.messages.list
 const response = Chat.Spaces.Messages.list(spaceName, { 'pageSize': 100 });
 const messages = response.messages;
 // Fetch the display names of the message senders and returns a text
 // concatenating all the messages.
 let userMap = new Map();
 return messages
  .filter(message => message.slashCommand === undefined)
  .map(message => `${getUserDisplayName_(userMap, message.sender.name)}: ${message.text}`)
  .join('\n');
}

/**
 * Obtains the display name of a user by using the Admin Directory API.
 *
 * The fetched display name is cached in the provided map, so we only call the API
 * once per user.
 *
 * If the user does not have a display name, then the full name is used.
 *
 * @param {Map} userMap a map containing the display names previously fetched
 * @param {string} userName the resource name of the user
 * @return {string} the user's display name
 */
function getUserDisplayName_(userMap, userName) {
 if (userMap.has(userName)) {
  return userMap.get(userName);
 }
 let displayName = 'Unknown User';
 try {
  const user = AdminDirectory.Users.get(
   userName.replace("users/", ""),
   { projection: 'BASIC', viewType: 'domain_public' });
  displayName = user.name.displayName ? user.name.displayName : user.name.fullName;
 } catch (e) {
  // Ignore error if the API call fails (for example, because it's an
  // out-of-domain user or Chat app)) and just use 'Unknown User'.
 }
 userMap.set(userName, displayName);
 return displayName;
}
ChatSpaceCreator.gs

Nhận dữ liệu biểu mẫu mà người dùng nhập trên trang web khởi tạo sự cố và sử dụng dữ liệu này để thiết lập phòng Chat bằng cách tạo và điền dữ liệu, sau đó đăng thông báo về sự cố này.

Xem mã ChatSpaceCreator.gs

apps-script/incident-response/ChatSpaceCreator.gs
/**
 * Creates a space in Google Chat with the provided title and members, and posts an
 * initial message to it.
 *
 * @param {Object} formData the data submitted by the user. It should contain the fields
 *             title, description, and users.
 * @return {string} the resource name of the new space.
 */
function createChatSpace(formData) {
 const users = formData.users.trim().length > 0 ? formData.users.split(',') : [];
 const spaceName = setUpSpace_(formData.title, users);
 addAppToSpace_(spaceName);
 createMessage_(spaceName, formData.description);
 return spaceName;
}

/**
 * Creates a space in Google Chat with the provided display name and members.
 *
 * @return {string} the resource name of the new space.
 */
function setUpSpace_(displayName, users) {
 const memberships = users.map(email => ({
  member: {
   name: `users/${email}`,
   type: "HUMAN"
  }
 }));
 const request = {
  space: {
   displayName: displayName,
   spaceType: "SPACE",
   externalUserAllowed: true
  },
  memberships: memberships
 };
 // Call Chat API method spaces.setup
 const space = Chat.Spaces.setup(request);
 return space.name;
}

/**
 * Adds this Chat app to the space.
 *
 * @return {string} the resource name of the new membership.
 */
function addAppToSpace_(spaceName) {
 const request = {
  member: {
   name: "users/app",
   type: "BOT"
  }
 };
 // Call Chat API method spaces.members.create
 const membership = Chat.Spaces.Members.create(request, spaceName);
 return membership.name;
}

/**
 * Posts a text message to the space on behalf of the user.
 *
 * @return {string} the resource name of the new message.
 */
function createMessage_(spaceName, text) {
 const request = {
  text: text
 };
 // Call Chat API method spaces.messages.create
 const message = Chat.Spaces.Messages.create(request, spaceName);
 return message.name;
}
DocsApi.gs

Gọi API Google Tài liệu để tạo tài liệu trên Google Tài liệu trong Google Drive của người dùng và ghi vào tài liệu một bản tóm tắt thông tin sự cố (được tạo trong VertexAiApi.gs).

Xem mã DocsApi.gs

apps-script/incident-response/DocsApi.gs
/**
 * Creates a Doc in the user's Google Drive and writes a summary of the incident information to it.
 *
 * @param {string} title The title of the incident
 * @param {string} resolution Incident resolution described by the user
 * @param {string} chatHistory The whole Chat history be included in the document
 * @param {string} chatSummary A summary of the Chat conversation to be included in the document
 * @return {string} the URL of the created Doc
 */
function createDoc_(title, resolution, chatHistory, chatSummary) {
 let doc = DocumentApp.create(title);
 let body = doc.getBody();
 body.appendParagraph(`Post-Mortem: ${title}`).setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.TITLE);
 body.appendParagraph("Resolution").setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING1);
 body.appendParagraph(resolution);
 body.appendParagraph("Summary of the conversation").setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING1);
 body.appendParagraph(chatSummary);
 body.appendParagraph("Full Chat history").setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING1);
 body.appendParagraph(chatHistory);
 return doc.getUrl();
}
VertexAiApi.gs

Tóm tắt cuộc trò chuyện trong phòng Chat bằng Vertex AI. Bản tóm tắt này được đăng trong một tài liệu được tạo riêng trong DocsAPI.gs.

Xem mã VertexAiApi.gs

apps-script/incident-response/VertexAiApi.gs
/**
 * Summarizes a Chat conversation using the Vertex AI text prediction API.
 *
 * @param {string} chatHistory The Chat history that will be summarized.
 * @return {string} The content from the text prediction response.
 */
function summarizeChatHistory_(chatHistory) {
 const prompt =
  "Summarize the following conversation between Engineers resolving an incident"
   + " in a few sentences. Use only the information from the conversation.\n\n"
   + chatHistory;
 const request = {
  instances: [
   { prompt: prompt }
  ],
  parameters: {
   temperature: 0.2,
   maxOutputTokens: 256,
   topK: 40,
   topP: 0.95
  }
 }
 const fetchOptions = {
  method: 'POST',
  headers: { Authorization: 'Bearer ' + ScriptApp.getOAuthToken() },
  contentType: 'application/json',
  payload: JSON.stringify(request)
 }
 const response = UrlFetchApp.fetch(
  `https://${VERTEX_AI_LOCATION_ID}-aiplatform.googleapis.com/v1`
   + `/projects/${PROJECT_ID}/locations/${VERTEX_AI_LOCATION_ID}`
   + "/publishers/google/models/text-bison:predict",
  fetchOptions);
 const payload = JSON.parse(response.getContentText());
 return payload.predictions[0].content;
}
WebController.gs

Phân phát trang web khởi tạo sự cố.

Xem mã WebController.gs

apps-script/incident-response/WebController.gs
/**
 * Serves the web page from Index.html.
 */
function doGet() {
 return HtmlService
  .createTemplateFromFile('Index')
  .evaluate();
}

/**
 * Serves the web content from the specified filename.
 */
function include(filename) {
 return HtmlService
  .createHtmlOutputFromFile(filename)
  .getContent();
}

/**
 * Returns the email address of the user running the script.
 */
function getUserEmail() {
 return Session.getActiveUser().getEmail();
}
Index.html

HTML bao gồm trang web khởi tạo sự cố.

Xem mã Index.html

apps-script/incident-response/Index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <base target="_top">
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto' rel='stylesheet'>
  <?!= include('Stylesheet'); ?>
 </head>
 <body>
  <div class="container">
   <div class="content">
    <h1>Incident Manager</h1>
    <form id="incident-form" onsubmit="handleFormSubmit(this)">
     <div id="form">
      <p>
       <label for="title">Incident title</label><br/>
       <input type="text" name="title" id="title" />
      </p>
      <p>
       <label for="users">Incident responders</label><br/>
       <small>
        Please enter a comma-separated list of email addresses of the users
        that should be added to the space.
        Do not include <?= getUserEmail() ?> as it will be added automatically.
       </small><br/>
       <input type="text" name="users" id="users" />
      </p>
      <p>
       <label for="description">Initial message</label></br>
       <small>This message will be posted after the space is created.</small><br/>
       <textarea name="description" id="description"></textarea>
      </p>
      <p class="text-center">
       <input type="submit" value="CREATE CHAT SPACE" />
      </p>
     </div>
     <div id="output" class="hidden"></div>
     <div id="clear" class="hidden">
      <input type="reset" value="CREATE ANOTHER INCIDENT" onclick="onReset()" />
     </div>
    </form>
   </div>
  </div>
  <?!= include('JavaScript'); ?>
 </body>
</html>
JavaScript.html

Xử lý hành vi của biểu mẫu bao gồm lượt gửi, lỗi và xoá cho trang web khởi tạo sự cố. Giá trị này được hàm include tuỳ chỉnh trong WebController.gs đưa vào Index.html.

Xem mã JavaScript.html

apps-script/incident-response/JavaScript.html
<script>
 var formDiv = document.getElementById('form');
 var outputDiv = document.getElementById('output');
 var clearDiv = document.getElementById('clear');

 function handleFormSubmit(formObject) {
  event.preventDefault();
  outputDiv.innerHTML = 'Please wait while we create the space...';
  hide(formDiv);
  show(outputDiv);
  google.script.run
   .withSuccessHandler(updateOutput)
   .withFailureHandler(onFailure)
   .createChatSpace(formObject);
 }

 function updateOutput(response) {
  var spaceId = response.replace('spaces/', '');
  outputDiv.innerHTML =
   '<p>Space created!</p><p><a href="https://mail.google.com/chat/#chat/space/'
    + spaceId
    + '" target="_blank">Open space</a></p>';
  show(outputDiv);
  show(clearDiv);
 }

 function onFailure(error) {
  outputDiv.innerHTML = 'ERROR: ' + error.message;
  outputDiv.classList.add('error');
  show(outputDiv);
  show(clearDiv);
 }

 function onReset() {
  outputDiv.innerHTML = '';
  outputDiv.classList.remove('error');
  show(formDiv);
  hide(outputDiv);
  hide(clearDiv);
 }

 function hide(element) {
  element.classList.add('hidden');
 }

 function show(element) {
  element.classList.remove('hidden');
 }
</script>
Stylesheet.html

CSS cho trang web khởi tạo sự cố. Hàm này được hàm include tuỳ chỉnh trong WebController.gs đưa vào Index.html.

Xem mã Stylesheet.html

apps-script/incident-response/Stylesheet.html
<style>
 * {
  box-sizing: border-box;
 }
 body {
  font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif;
 }
 div.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  position: absolute;
  top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0;
 }
 div.content {
  width: 80%;
  max-width: 1000px;
  padding: 1rem;
  border: 1px solid #999;
  border-radius: 0.25rem;
  box-shadow: 0 2px 2px 0 rgba(66, 66, 66, 0.08), 0 2px 4px 2px rgba(66, 66, 66, 0.16);
 }
 h1 {
  text-align: center;
  padding-bottom: 1rem;
  margin: 0 -1rem 1rem -1rem;
  border-bottom: 1px solid #999;
 }
 #output {
  text-align: center;
  min-height: 250px;
 }
 div#clear {
  text-align: center;
  padding-top: 1rem;
  margin: 1rem -1rem 0 -1rem;
  border-top: 1px solid #999;
 }
 input[type=text], textarea {
  width: 100%;
  padding: 1rem 0.5rem;
  margin: 0.5rem 0;
  border: 0;
  border-bottom: 1px solid #999;
  background-color: #f0f0f0;
 }
 textarea {
  height: 5rem;
 }
 small {
  color: #999;
 }
 input[type=submit], input[type=reset] {
  padding: 1rem;
  border: none;
  background-color: #6200ee;
  color: #fff;
  border-radius: 0.25rem;
  width: 25%;
 }
 .hidden {
  display: none;
 }
 .text-center {
  text-align: center;
 }
 .error {
  color: red;
 }
</style>

Tìm mã và số dự án Cloud của bạn

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến dự án Cloud của bạn.

  Truy cập vào bảng điều khiển Google Cloud

 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt và tiện ích > Cài đặt dự án.

 3. Hãy lưu ý các giá trị trong các trường Số dự ánMã dự án. Bạn sẽ sử dụng chúng trong các phần sau.

Tạo dự án Apps Script

Cách tạo một dự án Apps Script và kết nối dự án đó với dự án Google Cloud của bạn:

 1. Nhấp vào nút sau để mở dự án Apps Script Ứng phó sự cố bằng Google Chat.
  Mở dự án
 2. Nhấp vào Tổng quan.
 3. Trên trang tổng quan, hãy nhấp vào Biểu tượng để tạo bản sao Tạo bản sao.
 4. Đặt tên cho bản sao của dự án Apps Script:

  1. Nhấp vào Bản sao của mục Trả lời sự cố bằng Google Chat.

  2. Trong Project title (Tên dự án), hãy nhập Incident Management Chat app.

  3. Nhấp vào Đổi tên.

 5. Trong bản sao của dự án Apps Script, hãy chuyển đến tệp Consts.gs và thay thế YOUR_PROJECT_ID bằng mã nhận dạng của dự án Cloud.

Đặt dự án Cloud của dự án Apps Script

 1. Trong dự án Apps Script, hãy nhấp vào Biểu tượng cho phần cài đặt dự án Project Settings (Cài đặt dự án).
 2. Trong mục Dự án Google Cloud Platform (GCP), hãy nhấp vào Thay đổi dự án.
 3. Trong mục Số dự án GCP, hãy dán số dự án của dự án trên Google Cloud của bạn.
 4. Nhấp vào Đặt dự án. Dự án Cloud và dự án Apps Script hiện đã được kết nối.

Tạo quá trình triển khai Apps Script

Giờ đây khi tất cả mã đã sẵn sàng, hãy triển khai dự án Apps Script. Bạn sử dụng mã triển khai khi định cấu hình ứng dụng Chat trong Google Cloud.

 1. Trong Apps Script, hãy mở dự án của ứng dụng ứng phó sự cố.

  Chuyển đến Apps Script

 2. Nhấp vào Deploy > New deployment (Triển khai > Triển khai mới).

 3. Nếu bạn chưa chọn Tiện ích bổ sungỨng dụng web, thì bên cạnh Chọn loại, hãy nhấp vào loại triển khai Biểu tượng cho phần cài đặt dự án rồi chọn Tiện ích bổ sungỨng dụng web.

 4. Trong phần Mô tả, hãy nhập nội dung mô tả cho phiên bản này, chẳng hạn như Complete version of incident management app.

 5. Trong Thực thi dưới dạng, hãy chọn Người dùng truy cập vào ứng dụng web

 6. Trong phần Người có quyền truy cập, hãy chọn Mọi người trong tổ chức Workspace của bạn, trong đó "Tổ chức sử dụng Workspace của bạn" là tên của tổ chức Google Workspace.

 7. Nhấp vào Deploy (Triển khai). Apps Script báo cáo quá trình triển khai thành công và cung cấp mã triển khai cũng như URL cho trang web về việc khởi chạy sự cố.

 8. Ghi lại URL của ứng dụng web để truy cập sau khi bạn bắt đầu sự cố. Sao chép Mã triển khai. Bạn sử dụng mã này khi định cấu hình ứng dụng Chat trong bảng điều khiển Google Cloud.

 9. Nhấp vào Xong.

Định cấu hình ứng dụng Chat trong bảng điều khiển Google Cloud

Phần này trình bày cách định cấu hình API Google Chat trong bảng điều khiển Google Cloud với thông tin về ứng dụng Chat, bao gồm cả mã triển khai bạn vừa tạo từ dự án Apps Script.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Sản phẩm khác > Google Workspace > Thư viện sản phẩm > API Google Chat > Quản lý > Cấu hình.

  Chuyển đến phần cấu hình API Chat

 2. Trong Tên ứng dụng, hãy nhập Incident Management.

 3. Trong URL hình đại diện, hãy nhập https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png.

 4. Trong phần Mô tả, hãy nhập Responds to incidents..

 5. Nhấp vào nút bật/tắt Bật tính năng tương tác sang vị trí bật.

 6. Trong phần Chức năng, hãy chọn Nhận tin nhắn 1:1, Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm.

 7. Trong phần Cài đặt kết nối, hãy chọn Dự án Apps Script.

 8. Trong mục Mã triển khai, hãy dán Mã triển khai Apps Script mà bạn đã sao chép trước đó từ quá trình triển khai dự án Apps Script.

 9. Đăng ký lệnh dấu gạch chéo mà ứng dụng Chat đã triển khai đầy đủ sẽ sử dụng:

  1. Trong phần Lệnh chặt, hãy nhấp vào Thêm lệnh dấu gạch chéo.

  2. Trong Tên, nhập /closeIncident.

  3. Trong Command ID, nhập 1.

  4. Trong Description (Mô tả), hãy nhập Closes the incident being discussed in the space.

  5. Chọn Mở hộp thoại.

  6. Nhấp vào Xong. Lệnh dấu gạch chéo đã được đăng ký và liệt kê.

 10. Trong phần Chế độ hiển thị, hãy chọn Cung cấp ứng dụng Chat này cho những người và nhóm cụ thể trong Miền Workspace của bạn rồi nhập địa chỉ email của bạn.

 11. Trong phần Logs (Nhật ký), hãy chọn Log error to Logging (Ghi nhật ký lỗi vào nhật ký).

 12. Nhấp vào Lưu. Một thông báo đã lưu cấu hình sẽ xuất hiện, nghĩa là ứng dụng đã sẵn sàng để thử nghiệm.

Kiểm thử ứng dụng Chat

Để kiểm thử ứng dụng quản lý sự cố trong Chat, hãy bắt đầu sự cố trên trang web và xác minh rằng ứng dụng Chat hoạt động như mong đợi:

 1. Truy cập vào URL của ứng dụng web triển khai Apps Script.

 2. Khi Apps Script yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào dữ liệu của bạn, hãy nhấp vào Xem lại quyền, đăng nhập bằng Tài khoản Google thích hợp trong miền Google Workspace của bạn rồi nhấp vào Cho phép.

 3. Trang web khởi động sự cố sẽ mở ra. Nhập thông tin thử nghiệm:

  1. Trong mục Tên sự cố, hãy nhập The First Incident.
  2. Trong phần Ứng phó sự cố (không bắt buộc), hãy nhập địa chỉ email của các nhân viên ứng cứu sự cố khác. Họ phải là người dùng có tài khoản Google Chat trong tổ chức Google Workspace của bạn hoặc không tạo được không gian. Đừng nhập địa chỉ email của riêng bạn vì địa chỉ này sẽ được tự động đưa vào.
  3. Trong Tin nhắn ban đầu, hãy nhập Testing the incident management Chat app.
 4. Nhấp vào Tạo Phòng Chat. Một thông báo creating space sẽ xuất hiện.

 5. Sau khi tạo không gian, thông báo Space created! sẽ xuất hiện. Nhấp vào Mở không gian. Thao tác này sẽ mở không gian trong Chat trong một thẻ mới.

 6. Bạn và các nhân viên ứng cứu sự cố khác có thể gửi tin nhắn trong không gian (không bắt buộc). Ứng dụng tóm tắt các thông báo này bằng Vertex AI và chia sẻ một tài liệu tương ứng.

 7. Để kết thúc phản hồi sự cố và bắt đầu quá trình giải quyết, trong phòng Chat, hãy nhập /closeIncident. Một hộp thoại quản lý sự cố sẽ mở ra.

 8. Trong phần Gần đúng sự cố, hãy nhập nội dung mô tả cách giải quyết sự cố, chẳng hạn như Test complete.

 9. Nhấp vào Đóng sự cố.

Ứng dụng Quản lý sự cố liệt kê các tin nhắn trong không gian, tóm tắt tin nhắn bằng Vertex AI, dán bản tóm tắt vào tài liệu trên Google Tài liệu và chia sẻ tài liệu trong không gian.

Dọn dẹp

Để tài khoản Google Cloud của bạn không bị tính phí cho các tài nguyên dùng trong hướng dẫn này, bạn nên xoá dự án trên Google Cloud đó.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > IAM & Admin (IAM và quản trị viên) > Quản lý tài nguyên.

  Chuyển đến Trình quản lý tài nguyên

 2. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án bạn muốn xoá rồi nhấp vào biểu tượng Xoá .
 3. Trong hộp thoại, hãy nhập mã dự án rồi nhấp vào Shut Down (Tắt) để xoá dự án.