Chính sách tích hợp đường liên kết đến doanh nghiệp đặt hàng bán lẻ

Các chính sách tích hợp sau đây áp dụng cho việc tích hợp Đường liên kết kinh doanh đặt hàng bán lẻ.

Chính sách về Hành động với địa điểm

Để đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho người dùng khi tương tác với các đường liên kết Hành động liên quan đến địa điểm, tất cả các nhà cung cấp nền tảng Hành động liên quan đến địa điểm đều phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

  1. Đường liên kết đến Hành động tại địa điểm phải dẫn đến một trang đích riêng cho người bán. Các đường liên kết này không được dẫn đến trang chủ hoặc bất kỳ trang nào khác của nhà cung cấp nền tảng. Đối với các hành động trực tiếp dành cho doanh nghiệp có nhiều địa điểm, đường liên kết đến hành động liên quan đến địa điểm phải dẫn đến một trang đích dành riêng cho địa điểm cụ thể từ Google (trừ phi có ngoại lệ được miễn trừ do các chính sách riêng theo ngành dọc).

  2. Đường liên kết đến Hành động tại địa điểm phải cho phép người dùng hoàn tất hành động đã chỉ định. Ví dụ: đường liên kết "đặt hàng" phải cho phép người dùng hoàn tất đơn đặt hàng mà không cần gọi điện thoại hoặc truy cập vào một trang web hay ứng dụng khác.

  3. Đối tác phải tuân thủ Nguyên tắc hỗ trợ và bảo trì trong Trung tâm hành động.

Điều kiện của người bán

Các danh mục sau đây hiện được bật cho các chức năng tích hợp Business Link và Redirect (Chuyển hướng) của Actions Center:

  • Nhà hàng
  • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến
  • Nhà bán lẻ

Chúng tôi sẽ chủ động thường xuyên giám sát việc tuân thủ chính sách này. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc xoá vĩnh viễn tất cả các đường liên kết đến Hành động tại địa điểm do nhà cung cấp nền tảng cung cấp.