SDK של מודעות Google לנייד

SDK C++ של Google Mobile Ads כולל את ערכות ה-SDK של Google Mobile Ads ל-iOS ול-Android, וזמין רק בפלטפורמות האלה.

השימוש שלך ב-Google Mobile Ads SDK כפוף לתנאים ולהגבלות של האתר Google Developers.

כדי להתקין את ה-SDK הזה, קראו את המאמר תחילת העבודה.