Tải trang AMP nhanh chóng bằng Bộ nhớ đệm AMP của Google

Bộ nhớ đệm AMP của Google là một bộ nhớ đệm chứa các tài liệu về AMP đã xác thực, được công bố trên web và ai cũng có thể sử dụng. Các sản phẩm của Google, bao gồm cả Google Tìm kiếm, phân phát tài liệu AMP hợp lệ và tài nguyên từ các bộ nhớ đệm này để cung cấp trải nghiệm nhanh cho người dùng trên web dành cho thiết bị di động.

Bắt đầu sử dụng Bộ nhớ đệm AMP của Google

Sử dụng yêu cầu update-cache để cập nhật và xóa nội dung khỏi Bộ nhớ đệm AMP của Google.
Để tận dụng Bộ nhớ đệm AMP của Google, bạn phải truy cập trực tiếp vào URL của AMP từ bộ nhớ đệm bằng định dạng URL của Bộ nhớ đệm AMP.
Hãy dùng API URL AMP để so khớp URL với URL AMP tương ứng và phân phát phiên bản AMP.