API Nhà phát triển Google Play

API Nhà phát triển Google Play cho phép bạn thực hiện một số thao tác phát hành và quản lý ứng dụng. Gói này bao gồm hai thành phần:

Lượt đăng ký và lượt mua hàng trong ứng dụng

Bạn có thể sử dụng API Nhà phát triển Google Play để quản lý:

Bạn có thể sử dụng các tài nguyên này để kiểm tra trạng thái của các giao dịch mua cũng như để sửa đổi và huỷ các giao dịch mua định kỳ.

Để tìm hiểu thêm về cách bán gói thuê bao trong ứng dụng Android, hãy đọc bài viết Thanh toán trong ứng dụng của Google Play trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

API phát hành

API phát hành dành cho nhà phát triển trên Google Play giúp bạn tự động hoá các công việc thường gặp liên quan đến việc sản xuất và phân phối ứng dụng. Từ đó cung cấp hàm tương tự như hàm có sẵn cho nhà phát triển trong Play Console, chẳng hạn như:

  • Tải phiên bản mới của ứng dụng lên
  • Phát hành ứng dụng bằng cách chỉ định APK cho nhiều Kênh (phát hành) (alpha, beta, phát hành theo giai đoạn hoặc sản xuất)
  • Tạo và sửa đổi trang thông tin trên Cửa hàng Google Play, bao gồm văn bản và hình ảnh đã bản địa hoá, các ảnh chụp màn hình nhiều thiết bị

Những nhiệm vụ đó được thực hiện bằng chức năng bản chỉnh sửa mới, sử dụng cách tiếp cận như giao dịch để thực hiện nội dung thay đổi; bạn có thể gói nhiều nội dung thay đổi thành một bản chỉnh sửa nháp, sau đó thực hiện tất cả nội dung thay đổi cùng một lúc. (Không có nội dung thay đổi nào có hiệu lực cho đến khi bản chỉnh sửa được thực hiện.)

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng API Nhà phát triển Google Play, hãy xem trang Bắt đầu.

Bạn có thể dùng các thư viện Java và Python để quản lý hoạt động tương tác với API Phát hành. Chúng tôi đã cung cấp các mã mẫu trên trang Thư viện ứng dụng và mã mẫu. Nếu đang sử dụng các ngôn ngữ khác, bạn có thể truy cập trực tiếp vào các API REST qua HTTP.

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng API Nhà phát triển Google Play, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Các API khác