Method: enterprises.policies.patch

Politika günceller veya oluşturur.

HTTP isteği

PATCH https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/policies/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

enterprises/{enterpriseId}/policies/{policyId} biçimindeki politika adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Güncellenecek alanları gösteren alan maskesi. Politika ayarlanmazsa değiştirilebilir tüm alanlar değiştirilir.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Policy öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Policy öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.