Method: enterprises.patch

Bir kuruluşu günceller. Ayrıca bkz.: SigninDetail

HTTP isteği

PATCH https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Kuruluşun enterprises/{enterpriseId} biçimindeki adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Güncellenecek alanları gösteren alan maskesi. Politika ayarlanmazsa değiştirilebilir tüm alanlar değiştirilir.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Enterprise öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Enterprise öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.