یادداشت های انتشار

این صفحه همه تغییرات (ویژگی‌های جدید، رفع اشکال‌ها، به‌روزرسانی‌ها) در API مدیریت Android و خط‌مشی دستگاه Android را هر ماه خلاصه می‌کند.

به لیست پستی Android Management API بپیوندید تا به‌روزرسانی‌های ماهانه و توصیه‌های خدماتی را مستقیماً به صندوق ورودی خود دریافت کنید.