Devices: setState

הגדרה זו קובעת אם גישה למכשיר מושבתת בשירותי Google או מושבתת. מצב המכשיר תקף רק לאכיפה של מדיניות EMM במכשירי Android, במסוף Google Admin. אחרת, המערכת תתעלם ממצב המכשיר ולכל המכשירים תהיה גישה לשירותי Google. אפשרות זו נתמכת רק למשתמשים המנוהלים על ידי Google.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/state

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string המזהה של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, צריך לספק את הנתונים במבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#deviceState",
  "accountState": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
accountState string הסטטוס של חשבון Google במכשיר. 'מופעל' מציין שחשבון Google במכשיר יכול לשמש לגישה לשירותי Google (כולל Google Play), ואילו 'מושבת' פירושו שאין לו גישה אליו. מכשיר חדש נמצא בהתחלה במצב 'מושבת'.

הערכים הקבילים הם:
  • 'disabled'
  • 'enabled'
kind string

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה בעל המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#deviceState",
  "accountState": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
accountState string הסטטוס של חשבון Google במכשיר. 'מופעל' מציין שחשבון Google במכשיר יכול לשמש לגישה לשירותי Google (כולל Google Play), ואילו 'מושבת' פירושו שאין לו גישה אליו. מכשיר חדש נמצא בהתחלה במצב 'מושבת'.

הערכים הקבילים הם:
  • 'disabled'
  • 'enabled'
kind string