Enterprises: completeSignup

با مشخص کردن نشانه تکمیل و توکن Enterprise، جریان ثبت نام را تکمیل می کند. این درخواست نباید چندین بار برای یک توکن Enterprise معین فراخوانی شود.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/completeSignup

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای پرس و جو اختیاری
completionToken string توکن Completion ابتدا توسط GenerateSignupUrl بازگردانده شد.
enterpriseToken string توکن Enterprise به URL بازگشت به تماس اضافه شد.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Enterprises را در بدنه پاسخ برمی گرداند.