Enterprises: setAccount

מגדיר את החשבון שישמש לאימות ל-API בתור הארגון.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/account

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, צריך לספק את הנתונים במבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
accountEmail string כתובת האימייל של חשבון השירות.
kind string

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה בעל המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
accountEmail string כתובת האימייל של חשבון השירות.
kind string