Enterprises: setAccount

حسابی را که برای احراز هویت در API به عنوان شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، تنظیم می کند.

درخواست

درخواست HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/account

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

در بدنه درخواست، داده ها را با ساختار زیر ارائه دهید:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
accountEmail string آدرس ایمیل حساب سرویس.
kind string

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ با ساختار زیر را برمی گرداند:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
accountEmail string آدرس ایمیل حساب سرویس.
kind string