Grouplicenses: get

אחזור פרטים של רישיון קבוצתי של ארגון למוצר.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
groupLicenseId string מזהה המוצר שעבורו מיועד הרישיון של הקבוצה, למשל 'app:com.google.android.gm'.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב Group Licenses בגוף התגובה.