Grouplicenses: list

אחזור מזהים של כל המוצרים שלארגון יש רישיון קבוצתי שלהם.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicensesListResponse",
  "groupLicense": [
    grouplicenses Resource
  ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
groupLicense[] list רישיון קבוצתי למוצר שאושר לשימוש בארגון.
kind string מזהה מה סוג המשאב הזה. ערך: המחרוזת הקבועה "androidenterprise#groupLicensesListResponse".