Grouplicenseusers: list

אחזור המזהים של המשתמשים שקיבלו הרשאות במסגרת הרישיון.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId/users

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
groupLicenseId string מזהה המוצר שעבורו מיועד הרישיון של הקבוצה, למשל 'app:com.google.android.gm'.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
user[] list משתמש בארגון.
kind string מזהה מה סוג המשאב הזה. ערך: המחרוזת הקבועה "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse".