Installs: delete

בקשות להסרת אפליקציה ממכשיר. באפליקציה get או במכשיר list עדיין תוצג האפליקציה מותקנת במכשיר עד שהיא תוסר בפועל.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string מזהה Android של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
installId string המזהה של המוצר שמיוצג על ידי ההתקנה, למשל "app:com.google.android.gm".
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה ריק.