Managedconfigurationsfordevice: get

אחזור פרטים של הגדרה מנוהלת לכל מכשיר בנפרד.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string מזהה ה-Android של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
managedConfigurationForDeviceId string מזהה ההגדרה המנוהלת (מזהה מוצר), למשל, 'app:com.google.android.gm'.
userId string המזהה של המשתמש.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב managed configurationsfordevice בגוף התגובה.