Managedconfigurationsfordevice: list

רשימה של כל ההגדרות האישיות המנוהלות לכל מכשיר במכשיר שצוין. רק המזהה מוגדר.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string מזהה ה-Android של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#managedConfigurationsForDeviceListResponse",
  "managedConfigurationForDevice": [
    managedconfigurationsfordevice Resource
  ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
managedConfigurationForDevice[] list הגדרה מנוהלת של אפליקציה במכשיר ספציפי.
kind string מזהה מה סוג המשאב הזה. ערך: המחרוזת הקבועה "androidenterprise#managedConfigurationsForDeviceListResponse".